Budowa naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

Dz.U.59.35.221
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 6 kwietnia 1959 r.
w sprawie budowy naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Na podstawie art. 95 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. W rozumieniu rozporządzenia:
1) środkami strzałowymi są materiały wybuchowe, środki inicjujące i zapalające,
2) środkami inicjującymi są zapalniki elektryczne ostre, spłonki górnicze i lonty detonujące,
3) środkami zapalającymi są zapalniki elektryczne nieostre, lonty prochowe i zapalacze lontowe,
4) sprzętem strzałowym są zapalarki elektryczne, wyłączniki strzałowe, przyrządy kontrolne, przewody strzałowe itp.
2. Skrótem MW oznacza się wszystkie materiały wybuchowe, używane w zakładach górniczych; składami MW są składy środków strzałowych.
§  2.
1. W zależności od maksymalnej pojemności naziemne składy MW dzieli się na 7 klas:
I klasa do 250 kg,
II klasa od 250 do 500 kg,
III klasa od 500 do 2.000 kg,
IV klasa od 2.000 do 5.000 kg,
V klasa od 5.000 do 10.000 kg,
VI klasa od 10.000 do 15.000 kg,
VII klasa od 15.000 do 20.000 kg.
2. W zależności od rodzaju budowy składów MW rozróżnia się:
1) szafki pancerne na MW jako składy przenośne,
2) stałe składy MW,
3) podręczne składy MW.
3. Dozwolone jest przechowywanie w szafkach pancernych następujących ilości MW:
1) w jednej szafce pancernej 100-200 kg MW w zależności od rozmiarów szafki albo
2) w zespole szafek pancernych do 400 kg MW.
4. Przechowywanie MW w ilościach ponad 400 kg jest dozwolone tylko w stałych składach MW.
5. W pobliżu miejsca pracy powinny być zakładane podręczne składy MW służące do krótkotrwałego (nie dłużej niż w ciągu jednej zmiany roboczej) przechowywania i wydawania środków strzałowych. Podręczne składy powinny być tak usytuowane i zabezpieczone, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pracujących. Zakładanie podręcznych składów obok jakichkolwiek innych pomieszczeń jest wzbronione.
Rozdział  II.

Sposób przechowywania MW w składach.

§  3.
1. MW nitroglicerynowe (o zawartości nitrogliceryny powyżej 10%) wolno przechowywać w składach w temperaturze od + 10° do + 33°C.
2. MW trudno zamarzalne (nitroglicerynowe albo skalne) amonowo-saletrzane wolno przechowywać wyłącznie w składach o temperaturze od - 10° do + 25°C.
3. MW amonowo-saletrzane wolno przechowywać wyłącznie w składach o temperaturze od 0°C do + 25°C.
4. Każdy skład naziemny należy zaopatrzyć w termometr ze skalą Celsjusza.
5. Okręgowy urząd górniczy udziela zezwolenia na ogrzewanie składu po stwierdzeniu bezpieczeństwa sposobu ogrzewania.
§  4.
1. Przechowywanie MW w jednej komorze składowej lub jednej szafce pancernej (§ 2 ust. 2) razem ze środkami inicjującymi i zapalającymi jest zakazane. Zakaz nie dotyczy szafek pancernych użytkowanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z tym jednak że umieszczone środki inicjujące i zapalające wolno przechowywać tylko w odrębnych przegrodach powyższych szafek.

Odległość między szafkami pancernymi na MW a szafkami pancernymi na środki inicjujące mierzona między zewnętrznymi ścianami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

2. Przechowywanie w jednej komorze składowej MW nitroglicerynowych razem z MW amonowo-saletrzanymi jest zakazane.
3. W przypadkach przechowywania w jednej komorze składowej różnych MW jednej grupy (np. MW powietrznych i MW powietrznych specjalnych należących do grupy MW amonowo-saletrzanych) powinny być one od siebie oddzielone przegrodą.
4. Przechowywanie w jednej komorze lub w jednej wnęce środków inicjujących wraz ze środkami zapalającymi oraz środków inicjujących wraz z lontami detonującymi jest zakazane.
5. Lonty prochowe i zapalniki proste mogą być przechowywane w ogólnych magazynach materiałów na powierzchni w oddziałach przeznaczonych do przechowywania materiałów łatwopalnych.
§  5.
1. Ogólna ilość MW składowanych w jednej komorze nie powinna przekraczać 5.000 kg.
2. W naziemnym podręcznym składzie MW wolno przechowywać środki strzałowe potrzebne na jedną zmianę roboczą.
§  6.
1. W komorach składowych MW powinny być przechowywane wyłącznie w opakowaniu fabrycznym.
2. Skrzynki z MW umieszcza się w komorze na półkach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,80 m, i to w ten sposób, aby wolna przestrzeń szerokości co najmniej 10 cm znajdowała się między skrzyniami, nad nimi, od podłogi i od strony ścian składu. Wzdłuż półek pozostawia się przejście szerokości co najmniej 1,2 m.
3. Każdą komorę lub miejsce w komorze, oddzielone przegrodą (§ 4 ust. 3), oznacza się tablicą z czytelnym napisem określającym rodzaje składowanego MW, najwyższą ilość MW dopuszczoną do składowania oraz bieżącą rzeczywistą ilość MW, znajdującą się w danej komorze lub jej części.
§  7. W składach na proch górniczy i inne MW równie czułe na ogień konstrukcja drzwi, zamków i podłóg powinna być tak wykonana, by nie powstała iskra na skutek tarcia lub uderzenia. Do składu wolno wchodzić tylko w filcowych ochraniaczach na obuwiu. W składach nie wolno używać narzędzi i przedmiotów, które przy użyciu mogą powodować powstanie iskier. Półki powinny być drewniane, z zastosowaniem do przymocowania półek żelaznych wkrętów, których główki wpuszcza się w drzewo i zakitowuje.
§  8. W składach nie wolno pozostawiać opróżnionych pustych skrzynek, drzewa i papieru. W składach należy zachować porządek i czystość.
§  9.
1. W razie dokonywania jakichkolwiek napraw w komorze składowej naziemnego składu, w szafkach pancernych i podręcznych składach wszystkie znajdujące się tam środki strzałowe powinny być usunięte do odpowiedniego zabezpieczonego miejsca. Na naprawę trwającą ponad 8 godzin jest wymagane zezwolenie okręgowego urzędu górniczego. Zezwolenie określa miejsce zastępcze i sposób tymczasowego przechowywania środków strzałowych.
2. W razie wykonywania robót spawalniczych w składzie MW znajdujące się tam środki strzałowe powinny być na ten czas usunięte ze składu. W tym przypadku obowiązują również przepisy o wykonywaniu prac cięcia i spawania metali w zakładach górniczych.
§  10.
1. W przedsionku składu MW powinny być umieszczone właściwe środki gaśnicze.
2. Sprawy ochrony przeciwpożarowej określi szczegółowa instrukcja.
§  11. Każdy skład MW zawierający środki strzałowe powinien być strzeżony przez posterunki straży przemysłowej. Nie dotyczy to podręcznych i przenośnych składów MW (§ 2 ust. 5). Składy znajdujące się na uboczu zakładu lub poza jego terenem są strzeżone przez stałe posterunki (nie obchodowe) posiadające bezpośrednie połączenie telefoniczne ze strażnicą zakładu. Za zezwoleniem okręgowego urzędu górniczego mogą być stosowane syreny alarmowe. Kierownik ruchu zakładu ustala komisyjnie ilość posterunków w porozumieniu z właściwymi organami Milicji Obywatelskiej.
§  12.
1. Wydawca MW zatrudniony na danej zmianie przechowuje klucze od składu MW i jego komór oraz klucze od bram w ogrodzeniu.
2. Kierownik ruchu zakładu górniczego przechowuje rezerwowe klucze w opieczętowanej kopercie w kasie pancernej.
3. Jeden ze strzałowych na każdej zmianie wyznaczony przez kierownika ruchu zakładu górniczego przechowuje klucze od podręcznych składów MW oraz bram w ogrodzeniu. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  13.
1. Drzwi składów MW z wyjątkiem podręcznych składów zaopatruje się w plombę na czas zamknięcia.
2. Wszystkie składy MW powinny być zaopatrzone w tablice ostrzegawcze z napisem o zakazie wstępu niepowołanym osobom oraz o zakazie palenia tytoniu, jak też zbliżania się do składu z otwartym ogniem.
Rozdział  III.

Budowa naziemnych składów MW.

§  14.
1. Składy środków strzałowych powinny znajdować się poza terenami zabudowanymi, a mianowicie:
1) najmniejsza odległość między składami MW oraz najmniejsza odległość ich od składów łatwopalnych materiałów wynosi dla składów MW:
I klasy - 300 m
II klasy - 500 m
III klasy - 750 m
IV klasy - 1.000 m
V klasy - 1.300 m
VI klasy - 1.600 m
VII klasy - 1.900 m
2) najmniejsza odległość składu od osiedli, dróg publicznych, kolejowych, mostów, zakładów (fabryk), zbiorników, linii telekomunikacyjnych, linii wysokiego napięcia wynosi dla składów:
I klasy - 200 m
II klasy - 250 m
III klasy - 500 m
IV klasy - 750 m
V klasy - 900 m
VI klasy - 1.000 m
VII klasy - 1.100 m
3) najmniejsza odległość składów MW od oddzielnych budynków mieszkalnych, dróg o mniejszym ruchu oraz linii kolejowych o ruchu wyłącznie towarowym, urządzeń specjalnie odpornych na działanie fali detonacyjnej (np. żelazne i żelbetowe mosty, stalowe i żelbetowe wieże, elewatory itp.) wynosi dla składów:
I klasy - 100 m
II klasy - 150 m
III klasy - 300 m
IV klasy - 400 m
V klasy - 500 m
VI klasy - 600 m
VII klasy - 750 m
2. Odległości określone w ust. 1 mogą być zmniejszone najwyżej do połowy, jeżeli w pobliżu składów MW znajdują się naturalne zapory (las, wzgórze) bądź chroniony obiekt znajduje się w kotlinie poniżej poziomu wybuchu.
3. Jeżeli poszczególne komory na 5.000 kg w składach klasy V-VII są obwałowane, można te komory budować w odległości co najmniej 30 m od siebie (odległość między zewnętrznymi ścianami komór). Przy tym sposobie budowania składów MW obowiązują odległości podane w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustalone dla składów klasy IV, przy czym zmniejszone odległości (ust. 2) nie mogą być stosowane.
4. W składach MW klasy V-VII typu zespołowego (komory obok siebie), jeżeli środki strzałowe wydaje się w puszkach, napełnianie ich powinno się odbywać w obwałowanej komorze wydawczej (komora + przedsionek) zlokalizowanej poza obwałowaniem składu MW. W komorze wydawczej nie wolno przechowywać środków strzałowych potrzebnych na więcej niż jedną dobę.
§  15.
1. Skład MW powinien być urządzony w miejscu suchym i nie narażonym na zalew w czasie powodzi, jak również dostępnym dla transportu kołowego.
2. Skład powinien być otoczony obwałowaniem z ziemi, gliny lub piasku:

klasy I - III do wysokości 1,0 m powyżej szczytu dachu

klasy IV - do wysokości 1,5 m powyżej szczytu dachu

klasy V - VII do wysokości 2,0 m powyżej szczytu dachu.

Obwałowanie powinno mieć co najmniej 1 m szerokości w koronie dla składów MW klasy I-IV, a 1,5 m szerokości dla składów MW klasy V-VII. Odległość ścian składu od podstawy wału nie może być mniejsza niż 1 m ani większa niż 3 m. Pomiędzy podstawą wału a składem powinny być urządzone ścieki wodne z odprowadzeniem poza obręb wału. Przestrzeń między podstawą wału a składem powinna być utrzymana w należytej czystości. Używanie tej przestrzeni do składowania próżnego opakowania jest zakazane.

3. Dojście do składu przez obwałowanie powinno prowadzić po linii łamanej lub wejście przez obwałowanie powinno być ochronione od zewnątrz odrębnym wałem, zasłaniającym otwór wejściowy (wał czołowy), który:
1) usypuje się w odległości nie mniejszej niż 1 m, nie większej jednak niż 3 m, licząc między podstawami wałów,
2) usypuje się na dwa razy większą długość od szerokości wejścia we właściwym obwałowaniu mierzonym na wysokości korony.
4. Skład z obwałowaniem powinien być ogrodzony, przy czym odległość ogrodzenia od obwałowania nie powinna wynosić mniej niż 30 m.
5. Ogrodzenie należy wykonać z drutu kolczastego o wysokości nie mniejszej niż 2,50 m. Druty poziome pomiędzy słupami powinny być umieszczone w odległości 0,15 m od siebie i być wzmocnione drutem kolczastym prowadzonym na krzyż między słupami. W ogrodzeniu powinny być wykonane drzwi wjazdowe i wejściowe zamykane na klucze, przechowywane u wydawcy MW (§ 12).
6. Każdy skład powinien posiadać strefę ochronną o szerokości nie mniejszej niż 10 m od ogrodzenia, oznaczoną tablicami ostrzegawczymi z napisem "niepowołanym wstęp wzbroniony". Teren ogrodzony, jak również strefa ochronna powinny być wolne od zadrzewienia i łatwopalnego podszycia.
7. Budka wartownicza dla posterunku powinna znajdować się na zewnątrz ogrodzenia przy drzwiach wejściowych.
8. Każdy skład powinien być zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi piorunochronem wykonanym zgodnie z obowiązującymi normami. Przydatność urządzenia powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku w terminie przed 1 kwietnia, a także po burzy z piorunami. Wszelkie stwierdzone wady (uszkodzenia) powinny być niezwłocznie usunięte. Sprawdzenie przydatności tych urządzeń, zauważone braki oraz sposób ich usunięcia notuje się w książce przeznaczonej na ten cel, przechowywanej u wydawcy MW.
9. Przeprowadzanie jakichkolwiek przewodów ponad oraz pod budynkami składów jest niedozwolone.
§  16.
1. Wyższy Urząd Górniczy ustala typy szafek pancernych MW (§ 2).
2. Szafka pancerna powinna być umieszczona na warstwie betonowej grubości co najmniej 10 cm i otoczona warstwą betonową grubości co najmniej 12 cm. Ponadto od góry, od tyłu i z boku szafka powinna być obsypana ziemią o grubości warstwy co najmniej 0,5 m. Wymagania te nie dotyczą szafek pancernych wpuszczonych i utwierdzonych w skale. Obetonowanie szafek pancernych nie jest wymagane, gdy szafka pancerna służy jako skład w jednym miejscu przez okres czasu nie przekraczający 3 miesięcy.
3. Przy przechowywaniu MW w szafkach pancernych wolno przeładowywać MW ze skrzyń do puszek strzałowych przed składem tylko w miejscu osłoniętym daszkiem (z materiału niepalnego) w celu ochrony przed deszczem lub śniegiem.
4. Przy przechowywaniu MW w szafkach pancernych obowiązują wszystkie przepisy dotyczące składów MW.
§  17.
1. Stały skład MW dzieli się na odpowiednią ilość komór. Ilość MW składowanego w jednej komorze nie powinna przekroczyć 5.000 kg (§ 5).
2. Zewnętrzne ściany składu powinny być wykonane z materiałów niepalnych (mur, beton albo fabrykaty) o grubości co najmniej 38 cm. Dach powinien być wykonany z możliwie lekkiego materiału niepalnego.
3. Ściany komór powinny być wykonane z takich materiałów jak ściany zewnętrzne składów, z tym że grubość ich powinna wynosić co najmniej 0,25 m.
4. Wysokość komór składowych powinna wynosić w świetle co najmniej 2,20 m.
5. Ściany składu powinny być od wewnątrz wybielone, a podłogi wykonane z betonu lub cegły, pokryte zaprawą cementową.
6. W składach MW spłonki oraz zapalniki ostre umieszcza się we wnękach wykonanych w zewnętrznym murze składu. Grubość muru zewnętrznego w miejscu wykonania wnęki powiększa się od strony wewnętrznej, tak aby pozostała grubość ściany zewnętrznej składu, licząc od tylnej powierzchni wnęki, wynosiła co najmniej 12 cm. W najbliższej komorze przylegającej do wnęki wolno przechowywać lonty i zapalniki proste. W składach klasy V-VII typu zespołowego (komory obok siebie) środki inicjujące powinny być przechowywane w oddzielnej obwałowanej komorze na zewnątrz obwałowania składu w odległości nie mniejszej niż 15 m (między ścianami zewnętrznymi składu MW a ścianami komory na środki inicjujące).
7. Lonty detonujące przechowuje się w odrębnej komorze.
8. Każda komora powinna mieć jedno bezpośrednie wejście z przedsionka łączącego poszczególne komory (przedsionek komór) przez drzwi otwierające się na zewnątrz komory. Szerokość przedsionka komór powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Przedsionek komór powinien mieć jedno bezpośrednie wejście z przedsionka składu, tj. drzwi otwierające się na zewnątrz przedsionka komór. Szerokość i długość przedsionka składu powinna wynosić co najmniej po 1,5 m.
9. Wszystkie drzwi znajdujące się w składzie powinny być jednoskrzydłowe, żelazne, pełne, szerokości co najmniej 1 m i wysokości co najmniej 2 m, otwierane na zewnątrz i zamykane na zamek skrzynkowy. Drzwi wejściowe do składu powinny być podwójne, wykonane z blachy żelaznej o grubości co najmniej 5 mm, na ramie z żelaza kątowego, z poprzecznymi wzmocnieniami. Blacha powinna być spawana na wszystkich swych częściach dostępnych z zewnątrz. Drzwi te powinny być:
1) osadzone na zawiasach nie dających się z zewnątrz uszkodzić,
2) zaopatrzone w dwa patentowe (specjalne) zamki skrzynkowe umieszczone od zewnątrz, dwuobrotowe i ośmiozapadkowe - o wszystkich czterech kluczach różnych.
3) osadzone w zabetonowanych żelaznych ramach.

W składach, w których przechowuje się proch górniczy i inne w równym stopniu czułe na ogień MW, obowiązują przepisy § 7.

10. Przewietrzniki powinny być wykonane w kształcie litery Z i zaopatrzone obustronnie w gęste siatki.
11. Skład MW powinien być wyposażony tylko w oświetlenie elektryczne, którego instalacja jest zgodna z górniczymi przepisami bezpiecznego prowadzenia kopalń oraz w światło zastępcze (przenośne lampy akumulatorowe typu dopuszczonego przez Wyższy Urząd Górniczy). W braku stałego oświetlenia składu dozwolone jest tylko oświetlenie elektrycznymi lampami akumulatorowymi typu dopuszczonego przez Wyższy Urząd Górniczy.
§  18.
1. W wyjątkowych przypadkach okręgowy urząd górniczy może dla składów przeznaczonych do przechowywania MW do 100 kg i odpowiedniej ilości środków inicjujących i zapalających oraz dla składów podręcznych (§ 5) zezwalać na odstępstwa od przepisów zawartych:
1) w § 14 co do najmniejszej odległości od miejsca pracy stosując wzór [WZÓR], gdzie "r" oznacza najmniejszą odległość w metrach, a "g" dopuszczoną do przechowywania ilość MW w kilogramach,
2) w § 15 ust. 2 co do wysokości i szerokości w koronie wału, zezwalając na obwałowanie do wysokości szczytu dachu składu i do szerokości w koronie do 0,5 m,
3) w § 15 ust. 4 co do odległości od obwałowania zezwalając na wykonanie ogrodzenia w odległości 10 m od podstawy wału,
4) w § 15 ust. 6 co do strefy ochronnej, zezwalając na umieszczenie tablicy ostrzegawczej wyłącznie na wszystkich bokach ogrodzenia,
5) w § 17 zezwalając na:
a) mniejszą grubość ścian zewnętrznych,
b) niebudowanie przedsionka,
c) wykonanie zamknięć jak w szafkach pancernych, a dla podręcznych składów - drzwi żelaznych z zamkami patentowymi, umieszczonymi od wewnątrz o zawiasach nie dających się uszkodzić od zewnątrz.
2. Składy MW wykonane w stoku górskim (pagórku), czyli tzw. składy wgłębione, powinny być urządzone zgodnie z wymaganiami dla składów podziemnych z zachowaniem następujących przepisów dotyczących składów naziemnych:
1) § 15 ust. 3 co do wału czołowego, którego długość powinna się równać podwójnej szerokości sztolni wylotowej,
2) § 17 ust. 9 pkt 2 co do jakości patentowych zamków skrzynkowych przy drzwiach wejściowych.
Rozdział  IV.

Przepisy końcowe.

§  19. W wyjątkowych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes zakładu górniczego, a względy bezpieczeństwa ruchu oraz pracowników zakładu, jak również względy bezpieczeństwa publicznego nie stoją na przeszkodzie, Wyższy Urząd Górniczy na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego może udzielać zezwolenia na odstępstwa od wymagań tego rozporządzenia w stosunku do składów wzniesionych przed wejściem w życie rozporządzenia.
§  20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1959.35.221

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Budowa naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Data aktu: 06/04/1959
Data ogłoszenia: 26/06/1959
Data wejścia w życie: 26/06/1959