Straż Ochrony Przyrody.

Dz.U.57.41.189
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 30 kwietnia 1957 r.
w sprawie Straży Ochrony Przyrody. *
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może w miarę potrzeby tworzyć na terenie województwa (miasta) Straż Ochrony Przyrody, zwaną dalej "Strażą", z własnej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń: Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego i Klubu Wysokogórskiego, a także na wniosek dyrektora parku narodowego lub dyrektora przedsiębiorstwa lasów państwowych.
2. Straż Ochrony Przyrody może składać się tylko z członków wymienionych w ust. 1 stowarzyszeń. Członkiem Straży może być pełnoletni obywatel polski o nienagannej przeszłości, posiadający zdolność do działań prawnych, uzdolniony fizycznie i umysłowo do pełnienia czynności Straży, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji, a przy tym posiadający odpowiednią znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody.
§  2. Członków Straży powołują prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na wniosek zarządów stowarzyszeń wymienionych w § 1 ust. 1.
§  3.
1. Zadaniem Straży jest współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
2. Straż obowiązana jest współpracować w zakresie ochrony przyrody z organizacjami społecznymi wymienionymi w § 1 ust. 1.
§  4. Członek Straży przy wykonywaniu swoich obowiązków jest uprawniony:
1) do instruowania o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przyrody osób przebywających na terenie parków narodowych, rezerwatów oraz we wszelkich innnych miejscach poddanych pod ochronę na mocy przepisów o ochronie przyrody lub też w których znajdują się przedmioty poddane pod ochronę,
2) do legitymowania osób wykraczających przeciwko przepisom o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania legitymacji lub jej nieposiadania - do doprowadzania tych osób do najbliższego organu Milicji Obywatelskiej,
3) do odbierania za pokwitowaniem przedmiotów uzyskanych z naruszeniem przepisów o ochronie przyrody oraz narzędzi służących do uzyskania tych przedmiotów, przy czym odebrane przedmioty powinny być niezwłocznie przekazane najbliższemu prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla bądź organowi administracji parków narodowych lub funkcjonariuszowi Straży Leśnej,
4) do składania zawiadomień do organów powołanych do ścigania czynów, stanowiących naruszenie przepisów o ochronie przyrody, o ujawnieniu takich czynów.
§  5. Upoważniony członek Straży ma prawo do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych na zasadach i w trybie przewidzianych w ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. Nr 66, poz. 454) za wykroczenia popełnione w zakresie ochrony przyrody.
§  5a. 2 Organizację wewnętrzną Straży, zasady współdziałania stowarzyszeń uczestniczących w Straży oraz szczegółowe prawa i obowiązki jej członków określa regulamin.
§  6. Członkowie Straży przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystają z ochrony prawnej oraz podlegają odpowiedzialności na zasadach ustalonych dla pracowników państwowych.
§  7. 3
1. Stowarzyszenia wymienione w § 1 ust. 1 wydają swemu członkowi, powołanemu do Straży legitymację członka Straży.
2. Legitymacja członka Straży posiada wymiary 10 cm x 7 cm i zawiera:
1) określenie legitymacji i jej numer,
2) imię i nazwisko posiadacza legitymacji oraz jego miejsce zamieszkania,
3) fotografię posiadacza legitymacji z pieczęcią stowarzyszenia, które wydało legitymację,
4) podpis posiadacza legitymacji poniżej fotografii,
5) stwierdzenie, że posiadacz legitymacji jest członkiem Straży z ramienia stowarzyszenia wydającego legitymację,
6) pieczęć stowarzyszenia wydającego legitymację i podpisy członków jego zarządu,
7) stwierdzenie ważności legitymacji na dany rok kalendarzowy, dokonane przez właściwy do spraw ochrony przyrody organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
3. Legitymacja posiada wkładkę zawierającą treść § 4 rozporządzenia; podaje się w niej ponadto numer legitymacji oraz imię i nazwisko jej posiadacza.
4. Członkowie Straży obowiązani są okazywać w czasie pełnienia swoich obowiązków legitymację na żądanie organów Milicji Obywatelskiej, pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i parków narodowych oraz osoby legitymowanej.
§  8. 4
1. Członkowie Straży w czasie pełnienia swoich obowiązków obowiązani są nosić z lewej strony piersi odznakę członka Straży.
2. Odznaka członka Straży posiada kształt tarczy rozszerzonej u góry, o wymiarach 22 mm x 31 mm, wykonanej z metalu, pokrytej białą emalią; na środku tarczy znajduje się sylweta żubra z emalii w kolorze brązowym na tle 3 świerków z emalii w kolorze zielono-żółtym; w górnej rozszerzonej części tarczy znajduje się napis: "Straż", a w dolnej - "Ochrony Przyrody"; tarcza jest otoczona obwódką o szerokości 1 mm; napisy i obwódka są wykonane ze złoconego metalu; na odwrotnej stronie odznaki znajduje się numer ewidencyjny odznaki.
3. Odznakę wydaje członkowi Straży stowarzyszenie, z ramienia którego został on powołany na członka Straży.
§  9. Członkom Straży nie przysługuje wynagrodzenie ze Skarbu Państwa z tytułu pełnienia czynności członka Straży.
§  10. Ewidencję członków Straży na obszarze poszczególnych województw prowadzą prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), a dla całego Państwa - Naczelny Konserwator Przyrody.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI CZŁONKA STRAŻY OCHRONY PRZYRODY

str. 1.
Legitymacja nr ......
fotografia
Pieczęć Stowarzyszenia
Obywatel ................................
zam. w ..................................
jest członkiem Straży Ochrony Przyrody
z ramienia Stowarzyszenia ...............
.........................................
Pieczęć ..........................
Stowarzyszenia ..........................
.........................................
(podpisy członków Zarządu)
Prezydium ...............................
.........................................
w .......................................
stwierdza ważność legitymacji na czas do
.........................................
......................
(pieczęć) (podpis)
.........................................
(własnoręczny podpis posiadacza legitymacji)

str. 2

Obywatel ................................
jest uprawniony do współdziałania z organami administracji państwowej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie Straży Ochrony Przyrody (Dz. U. Nr 41, poz. 189)
Obywatel ................................
jest uprawniony w szczególności do:
1) instruowania o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przyrody osób przebywających na terenie parków narodowych, rezerwatów oraz we wszelkich innych miejscach poddanych pod ochronę na mocy przepisów o ochronie przyrody lub też w których znajdują się przedmioty poddane pod ochronę,
2) legitymowania osób wykraczających przeciwko przepisom o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania legitymacji lub jej nieposiadania - do doprowadzania tych osób do najbliższego organu Milicji Obywatelskiej,
3) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów uzyskanych z naruszeniem przepisów o ochronie przyrody oraz narzędzi służących do uzyskania tych przedmiotów, przy czym odebrane przedmioty podlegają przekazaniu prezydium gromadzkiej (miejskiej, osiedla) rady narodowej bądź organowi administracji parków narodowych lub funkcjonariuszowi Straży Leśnej,
4) składania zawiadomień o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ochronie przyrody
Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI CZŁONKA STRAŻY OCHRONY PRZYRODY

(pominięty)
* Z dniem 12 grudnia 1991 r. rozporządzenie zostało uchylone przez art.64 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.91.114.492) w części sprzecznej z powyższą ustawą.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1967 r. (Dz.U.67.4.14) zmieniajacego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1967 r.
2 § 5a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1962 r. (Dz.U.62.59.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1962 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 października 1962 r. (Dz.U.62.59.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1962 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 października 1962 r. (Dz.U.62.59.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1962 r.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020