Zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U.57.4.18
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 stycznia 1957 r.
w sprawie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.
Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 6, poz. 46, z 1951 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 22, poz. 172, z 1953 r. Nr 27, poz. 104, z 1955 r. Nr 6, poz. 37 i Nr 32, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej są obowiązani uzyskać zezwolenie właściwych organów wojskowych na wyjazd i pobyt za granicą albo przekroczenie granicy na podstawie przepustek w małym ruchu granicznym w trybie i na zasadach określonych w przepisach normujących służbę wojskową żołnierzy.
§  2. Nie wymaga zezwolenia organów wojskowych wyjazd i pobyt za granicą mężczyzn podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu i kobiet przeznaczonych do pomocniczej służby wojskowej, a nie pełniących czynnej służby wojskowej.
§  3. Osoby wyjeżdżające za granicę (na stałe zamieszkanie lub czasowy pobyt) albo przekraczające granicę na podstawie przepustek wydawanych w małym ruchu granicznym lub na podstawie przepustek turystycznych, jak również przekraczające granicę morską na podstawie kart pływań morskich - nie mogą przewozić za granicę żadnych wojskowych dokumentów osobistych (książeczek, legitymacji wojskowych i zaświadczeń o utracie książeczki lub legitymacji) ani kart powołania.
§  4.
1. Osoby wyjeżdżające za granicę na podstawie paszportów zagranicznych, z wyjątkiem żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, obowiązane są przed otrzymaniem paszportów złożyć dokumenty wymienione w § 3 za potwierdzeniem odbioru w wojskowej komendzie rejonowej, do której należą pod względem ewidencyjnym.
2. Osoby, które mają wyjechać za granicę na podstawie paszportów zagranicznych służbowych w sprawach nagłych, mogą, w przypadkach gdy złożenie dokumentów wymienionych w § 3 we właściwej komendzie rejonowej spowodowałoby dodatkową zwłokę - złożyć te dokumenty za potwierdzeniem odbioru w Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej Warszawa-Miasto.
3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również osób zwolnionych od powszechnego obowiązku wojskowego, a posiadających wojskowy dokument osobisty.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 - 3 wydanie paszportu zagranicznego uzależnione jest od przedłożenia organowi wydającemu paszport potwierdzenia odbioru wojskowych dokumentów osobistych wydanego przez wojskową komendę rejonową lub wojskową komendę wojewódzką (ust. 2).
5. Przepisy ust. 1 - 4 nie dotyczą osób wyjeżdżających stale służbowo za granicę w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w służbie ruchu żeglugi wodnej i powietrznej oraz w komunikacji lądowej. Osoby te obowiązane są złożyć dokumenty wymienione w § 3 za potwierdzeniem odbioru w dyrekcjach przedsiębiorstw, w których są zatrudnione.
6. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się również w przypadkach, gdy wyjazd za granicę następuje na podstawie klauzuli paszportowej umieszczonej w dowodzie osobistym.
§  5. Wojskowe komendy rejonowe (Wojskowa Komenda Wojewódzka Warszawa-Miasto) zwracają przechowywane dokumenty osobom zainteresowanym po ich powrocie z zagranicy przy równoczesnym odbiorze wydanego im potwierdzenia odbioru złożonych dokumentów.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie udzielania przez władze wojskowe zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (Dz. U. Nr 37, poz. 258).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020