Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.54.40.179
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 3 sierpnia 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem określonym w ust. 2, następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. B-01901 Poziomy morza (stany wody). Nazwy i skróty literowe. 27 maja 1952 r.
2. 53/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania. 24 grudnia 1953 r.
3. B-02361 Pochylenie płaszczyzn połaci dachowych. 31 grudnia 1952 r.
4. 53/B-04301 Cement portlandzki. Analiza chemiczna. 5 grudnia 1953 r.
5. 53/B-04360 Gips prażony półwodny. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 10 czerwca 1953 r.
6. B-06705 Kamienie ciosane do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich. Badania techniczne. 21 lipca 1952 r.
7. B-11100 Brukowy materiał kamienny. Kostka regularna. 5 listopada 1952 r.
8. B-11130 Ciosy proste do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich. 21 lipca 1952 r.
9. B-11131 Ciosy kształtowe do podpór mostowych. 19 lipca 1952 r.
10. B-12001 Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 11 maja 1953 r.
11. B-12002 Cegły dziurawki wypalane z gliny. 3 lipca 1953 r.
12. 53/B-22120 Płyty pilśniowe z drewna porowate i twarde. 7 kwietnia 1953 r.
13. B-23002 Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych. 21 listopada 1951 r.
14. 53/B-30004 Cement budowlany 250. 9 grudnia 1953 r.
2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 10 jest normą państwową zalecaną w zakresie postanowień rozdziału 1 pkt 1.4 i 1.6 normy.
3. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 11 jest normą państwową zalecaną w zakresie postanowień rozdziału 1 pkt 1.5 normy.
§  2. Normę wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 13 zatwierdza się ze zmianą ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10 kwietnia 1953 r.
§  3. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. B-01105 Obróbka kamieni. Nazwy czynności. 13 października 1951 r.
2. B-01106 Obróbka kamieni. Nazwy obrobionych powierzchni. 13 października 1951 r.
3. B-01900 Czynniki talasologiczne w budownictwie morskim. 14 października 1952 r.
4. B-01902 Elementy fali morskiej trochoidalnej. Określenia. 30 czerwca 1951 r.
5. 53/B-02062 Mury wielorzędowe. 15 lipca 1953 r.
6. 53/B-02063 Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego. 16 lipca 1953 r.
7. B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 23 czerwca 1952 r.
8. 53/B-02405 Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych. Wartości liczbowe. 29 grudnia 1953 r.
9. 53/B-02780 Cementy. Zestawienie właściwości technicznych. 21 grudnia 1953 r.
10. 53/B-04700 Studnie wiercone. Wytyczne do budowy. 2 października 1953 r.
11. 53/B-04901 Róże wiatrów i róże falowania. Wytyczne kreślenia. 26 sierpnia 1953 r.
12. B-06050 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania. 14 grudnia 1950 r.
13. B-06095 Roboty szklarskie. Warunki techniczne. 24 marca 1952 r.
14. B-06211 Kształtowniki i konstrukcje stalowe pochodzące z rozbiórki. Wytyczne stosowania. 21 października 1950 r.
15. B-06583 Rury betonowe. Składowanie i transport. 7 listopada 1952 r.
16. 53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 7 kwietnia 1953 r.
17. B-06825 Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane. Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów. 18 października 1952 r.
18. B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 30 października 1952 r.
19. B-14255 Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. 31 maja 1952 r.
20. B-14256 Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. Badania techniczne. 31 maja 1952 r.
21. B-14257 Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego. Montaż. 31 maja 1952 r.
22. B-30305 Wapno palone (niegaszone). Wytyczne gaszenia. 31 maja 1952 r.
23. B-74400 Centralne ogrzewanie. Wsporniki do grzejników. 31 maja 1952 r.
24. B-74402 Centralne ogrzewanie. Rozetki do rur. 18 marca 1952 r.
25. B-74403 Centralne ogrzewanie. Wsporniki do rur. 31 maja 1952 r.
26. 53/B-75800 Wyroby fajansowe sanitarne. Pisuar dziobowy. Wymagania techniczne. 22 grudnia 1953 r.
27. 53/B-75801 Wyroby fajansowe sanitarne. Pisuar dziobowy z zamknięciem wodnym. Wymagania techniczne. 22 grudnia 1953 r.
28. 53/B-77391 Sprzęt gospodarstwa domowego. Rury do pieców. 16 lipca 1953 r.
29. 53/B-77392 Sprzęt gospodarstwa domowego. Kolanka do pieców. 17 lipca 1953 r.
30. B-82400 Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych NH. 16 lipca 1952 r.
31. B-82401 Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Łupiny C. Wymagania techniczne. 29 lutego 1952 r.
32. B-82402 Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki B. Wymagania techniczne. 31 marca 1952 r.
33. B-82403 Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki D. Wymagania techniczne. 31 marca 1952 r.
34. 53/B-82404 Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Łupiny i pustaki. Warunki techniczne. 7 lipca 1953 r.
35. B-82505 Strunobetonowe belki prostokątne. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie. 31 lipca 1952 r.
36. 53/B-82515 Strunobetonowe belki dwuteowe. Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie. 4 lipca 1953 r.
37. B-91079 Stolarka budowlana. Wykazy. Wytyczne sporządzania i wypełniania. 18 lipca 1952 r.
38. 53/B-94041 Okucia budowlane. Narożniki okienne wpuszczane z prostymi narożami. 28 grudnia 1953 r.
39. 53/B-94042 Okucia budowlane. Narożnik okienny wbijany. 28 grudnia 1953 r.
40. 53/B-94105 Okucia budowlane. Haki wiatrowe przykręcane. 28 grudnia 1953 r.
41. 53/B-94107 Okucia budowlane. Haki z drutu. 29 grudnia 1953 r.
42. 53/B-94108 Okucia budowlane. Wkręty do drewna z oczkiem. 27 grudnia 1953 r.
43. 53/B-94240 Okucia budowlane. Wrzeciądze. 28 grudnia 1953 r.
§  4. Normę wymienioną w § 3 lp. 13 zatwierdza się ze zmianą ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10 lutego 1953 r.
§  5. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) przy sporządzaniu dokumentacji oraz biuletynów hydrologicznych dla potrzeb budownictwa morskiego - stosować innych skrótów literowych nazw poziomów morza, niż przewidziane normą wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 1,
2) obliczać kubatury budynków inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 2,
3) stosować innych pochyleń płaszczyzn połaci dachowych objętych normą wymienioną w § 1 ust. 1 lp. 3, niż określono tą normą,
4) przeprowadzać badań w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 4-6 inaczej, niż przewidują te normy,
5) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 7-12 z wyjątkiem określonym w § 1 ust. 2 i 3 nie odpowiadających tym normom,
6) stosować jako składnika do spoiw hydraulicznych żużla wielkopiecowego granulowanego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 13,
7) produkować i stosować do betonów zwykłych i zbrojonych oraz zapraw - cementu budowlanego 250 nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 14.
§  6.
1. Cylindry wiskozymetrów, wykonane do dnia wejścia w życie rozporządzenia i nie odpowiadające normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 5, mogą być nadal stosowane do badań określonych tą normą.
2. Cegły pochodzące z rozbiórki oraz cegły budowlane pełne wypalane z gliny i cegły dziurawki wypalane z gliny wyprodukowane do dnia wejścia w życia rozporządzenia i nie odpowiadające normom wymienionym w § 1 ust. 1 lp. 10 i 11 mogą pozostać nadal w obrocie towarowym.
§  7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) w zakresie normy wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 10 - do cegieł budowlanych pełnych wypalanych z gliny, klasy wytrzymałości Rc = 180 kg/cm2, produkowanej dla budownictwa podziemnego,
2) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
3) do prac naukowo-badawczych.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1954 r., z tym że:
1) w stosunku do normy wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 5 - z dniem 1 kwietnia 1955 r.
2) w stosunku do norm wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 10 i 11 i ust. 2 i 3 - z dniem 1 listopada 1955 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020