Zm.: stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.54.4.11
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 28 listopada 1953 r.
zmieniające stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879), § 5 ust. 2 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 90 i z 1953 r. Nr 50, poz. 246) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 34, poz. 264) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zajmującym stanowiska kierownicze, ustalone w § 2 niniejszego rozporządzenia, przyznaje się dodatki funkcyjne według następujących stawek:

1 stawka 567 miesięcznie
2 " 454 " "
3 " 378 " "
4 " 265 " "
5 " 189 " "
6 " 152 " "
7 " 133 " "
8 " 114 " "
9 " 95 " "
10 " 76 " "
11 " 57 " "
12 " 38" " "
§  2. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1949 r. Nr 27, poz. 199 i z 1950 r. Nr 57, poz. 519) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zajmującym stanowiska lub pełniącym czynności wymienione w § 2 niniejszego rozporządzenia, przyznaje się dodatek służbowy według następujących stawek:

stawka a 152 miesięcznie
" b 114 " "
" c 95 " "
" d 76 " "
" e 57 " "
" f 38" " "
§  3. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1949 r. Nr 27, poz. 200 i z 1950 r. Nr 26, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2:

kwotę 6 zł zastępuje się kwotą 0,23 zł;

2) w § 3 ust. 4:

kwotę 30 zł zastępuje się kwotą 1,20 zł,

kwotę 20 zł zastępuje się kwotą 0,80 zł,

kwotę 5 zł zastępuje się kwotą 0,20 zł;

3) w § 3 ust. 7:

kwotę 5 zł zastępuje się kwotą 0,20 zł;

4) w § 4 ust. 6:

kwotę 20 zł zastępuje się kwotą 0,80 zł;

5) w § 4 ust. 7:

kwotę 8 zł zastępuje się kwotą 0,29 zł,

kwotę 4 zł zastępuje się kwotą 0,14 zł;

6) w § 4 ust. 8:

kwotę 600 zł zastępuje się kwotą 22 zł,

kwotę 810 zł zastępuje się kwotą 29 zł;

7) w § 5 ust. 3:

kwotę 1.800 zł zastępuje się kwotą 68 zł;

8) w § 5 ust. 4:

kwotę 1.200 zł zastępuje się kwotą 45 zł;

kwotę 1.500 zł zastępuje się kwotą 57 zł;

9) w § 5 ust. 6:

kwotę 2.000 zł zastępuje się kwotą 76 zł.

§  4. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie dodatku za noszenie broni dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 57, poz. 518) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 kwotę 45 zł zastępuje się kwotą 54 zł.

§  5. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 kwietnia 1951 r. w sprawie dodatku za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 26, poz. 197) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1:

kwotę 330 zł zastępuje się kwotą 396 zł,

kwotę 270 zł zastępuje się kwotą 324 zł,

kwotę 225 zł zastępuje się kwotą 270 zł,

kwotę 180 zł zastępuje się kwotą 216 zł,

kwotę 150 zł zastępuje się kwotą 180 zł,

kwotę 120 zł zastępuje się kwotą 144 zł,

kwotę 90 zł zastępuje się kwotą 108 zł,

kwotę 75 zł zastępuje się kwotą 90 zł,

kwotę 45 zł zastępuje się kwotą 54 zł.

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.4.11

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Data aktu: 28/11/1953
Data ogłoszenia: 19/01/1954
Data wejścia w życie: 19/01/1954, 01/01/1953