Przywóz i wywóz wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.

Dz.U.52.21.140
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 kwietnia 1952 r.
w sprawie przywozu i wywozu wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.
Na podstawie art. 30 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyrobami użytkowymi ze złota lub platyny są przedmioty z tych kruszców, określone w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 137).
§  2.
1. Kamieniami szlachetnymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są: brylanty, diamenty, szmaragdy, rubiny i szafiry. Na równi z kamieniami szlachetnymi traktuje się perły naturalne.
2. Klejnotami w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są przedmioty wykonane z kamieni szlachetnych wymienionych w ust. 1 w połączeniu ze złotem lub platyną.
§  3. Wywóz za granicę wyrobów użytkowych ze złota lub platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów jest bez zezwolenia zabroniony, z wyjątkami przewidzianymi w §§ 4, 5 i 6.
§  4.
1. Osoba przekraczająca granicę na podstawie paszportu zagranicznego lub równoznacznego dokumentu wystawionego przez władze polskie w kraju może wywieźć jednorazowo służące do jej osobistego użytku wyroby użytkowe ze złota lub platyny oraz klejnoty następujących rodzajów: 1) obrączkę ślubną, 2) pierścionek lub sygnet, 3) parę kolczyków, 4) zegarek z dewizką lub bransoletką, 5) stalówkę przy wiecznym piórze oraz 6) krzyżyk lub medalik z łańcuszkiem - jeżeli przedmioty te są bez zmiany ich postaci zdatne do użytku zgodnie z normalnym ich przeznaczeniem i nie przekraczają zwykłej dla nich wagi.
2. Za osobę uprawnioną do wywozu w myśl przepisu ust. 1 uważa się również osobę uprawnioną do przekroczenia granicy łącznie z osobą, na imię której paszport zagraniczny lub równoznaczny dokument został wystawiony.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do osób wyjeżdżających za granicę na stałe.
§  5. Osoba przekraczająca granicę na podstawie paszportu zagranicznego lub równoznacznego dokumentu wystawionego przez władze obce lub urzędy konsularne polskie może bez osobnego zezwolenia wywieźć za granicę tylko te wyroby użytkowe ze złota lub platyny, kamienie szlachetne i klejnoty, które zostały przez nią przywiezione do kraju i wymienione w deklaracji przywozu potwierdzonej przez graniczne organa kontroli dewizowej.
§  6. Osoba przekraczająca granicę na podstawie innego niż wymienione w §§ 4 i 5 dokumentu (mały ruch graniczny) może wywieźć jednorazowo przedmioty określone w § 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6, o ile przedmioty te zostały uwidocznione przez polskie graniczne organa kontroli dewizowej w dokumencie uprawniającym ją do przekroczenia granicy, a mianowicie:
1) w dokumencie wystawionym przez władze polskie w kraju - przy jej wyjeździe za granicę,
2) w dokumencie wystawionym przez władze obce - przy wjeździe do kraju osoby legitymującej się takim dokumentem.
§  7.
1. Przywóz do kraju zdatnych do użytku zgodnie z normalnym ich przeznaczeniem wyrobów użytkowych ze złota lub platyny oraz klejnotów nie podlega ograniczeniom dewizowym.
2. Przywóz do kraju innych, niż określone w ust. 1 wyrobów użytkowych ze złota lub platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów jest bez zezwolenia zabroniony.
§  8. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1947 r. w sprawie wywozu za granicę złota i innych kosztowności (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 426).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020