Ustawa budżetowa na rok 1951.

Dz.U.51.18.145
USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1951
z dnia 23 marca 1951 r.
Art.  1.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Państwa na rok 1951 w wysokości:

dochody 55.971.833.817 zł

wydatki 51.891.385.721 zł

z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.080.448.096 zł

zgodnie z załącznikami.

Art.  2.

Z ogólnej sumy dochodów budżetu Państwa w kwocie 55.971.833.817 zł przypada na następujące grupy:

I. Gospodarka uspołeczniona 44.564.055.787 zł

II. Gospodarka nie uspołeczniona, podatki oraz inne wpływy od ludności 5.998.492.620 zł

III. Opłaty 444.799.310 zł

IV. Wpływy różne 3.722.457.220 zł

V. Pożyczki i lokaty 1.234.168.800 zł

VI. Przelewy 7.860.080 zł

Art.  3.

Z ogólnej sumy wydatków budżetu Państwa w kwocie 51.891.385.721 zł przypada na następujące grupy:

I. Gospodarka narodowa 21.143.117.651 zł

II. Urządzenia socjalno-kulturalne 16.336.477.864 zł

III. Obrona narodowa 3.750.000.000 zł

IV. Administracja i wymiar sprawiedliwości 6.694.186.767 zł

V. Długi państwowe i lokaty 446.368.540 zł

VI. Środki rezerwowe i inne 3.521.234.899 zł

Art.  4.
1. Upoważnia się Radę Ministrów do zwiększania wydatków budżetowych do wysokości nadwyżki dochodów nad wydatkami.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych upoważnia się Ministra Finansów do zaliczkowego otwierania za zgodą Prezesa Rady Ministrów kredytów na poczet wydatków, wymienionych w ust. 1.
Art.  5.

W ramach dochodów i wydatków, określonych w art. 2 i 3, ustala się sumy budżetu centralnego zgodnie z załącznikami:

w dochodach na 47.550.106.444 zł

w wydatkach na 43.469.658.348 zł

Art.  6.

W ramach dochodów i wydatków, określonych w art. 2 i 3, ustala się limity dla budżetów terenowych według załączników w wysokości:

dochody

wydatki

1)

m. st. Warszawa

98.296.730 zł

621.638.335 zł

2)

woj. warszawskie

76.088.395 "

540.608.995 "

3)

" bydgoskie

99.598.425 "

495.121.098 "

4)

" poznańskie

143.571.179 "

651.804.953 "

5)

m. Łódź

111.610.480 "

329.223.388 "

6)

woj. łódzkie

42.852.081 "

382.057.076 "

7)

" kieleckie

42.171.423 "

383.789.396 "

8)

" lubelskie

44.645.930 "

428.796.535 "

9)

" białostockie

20.880.840 "

305.115.291 "

10)

" olsztyńskie

28.221.940 "

305.558.418 "

11)

" gdańskie

75.623.943 "

446.606.375 "

12)

" koszalińskie

28.544.367 "

215.780.057 "

13)

" szczecińskie

48.573.462 "

275.496.383 "

14)

" zielonogórskie

28.077.431 "

223.696.044 "

15)

" wrocławskie

134.658.378 "

618.566.067 "

16)

" opolskie

50.267.580 "

276.218.650 "

17)

" katowickie

261.646.215 "

934.785.363 "

18)

" krakowskie

108.946.162 "

605.199.106 "

19)

" rzeszowskie

31.123.806 "

381.665.843 "

razem

1.475.398.767 zł

8.421.727.373 zł.

Art.  7.

W granicach limitów, objętych budżetem Państwa, rady narodowe uchwalą budżety terenowe (art. 6) w trybie, który określi Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa.

Art.  8.
1. Celem zrównoważenia budżetów terenowych ustala się następujące udziały tych budżetów w dochodach budżetu centralnego (dochody regulujące):
a) udział w podatku obrotowym od przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (ryczałt):
1) m. st. Warszawa 11.603.705 zł
2) woj. warszawskie 9.724.322 "
3) " bydgoskie 73.852.582 "
4) " poznańskie 63.847.785 "
5) m. Łódź 12.460.810 "
6) woj. łódzkie 55.476.400 "
7) " kieleckie 61.361.296 "
8) " lubelskie 57.662.700 "
9) " białostockie 69.882.196 "
10) " olsztyńskie 87.871.200 "
11) " gdańskie 52.305.000 "
12) " koszalińskie 45.124.000 "
13) " szczecińskie 52.088.729 "
14) " zielonogórskie 64.447.000 "
15) " wrocławskie 109.226.263 "
16) " opolskie 63.412.782 "
17) " katowickie 138.836.500 "
18) " krakowskie 54.881.000 "
19) " rzeszowskie 122.098.460 "
razem 1.217.162.730 zł
b) udział w podatku gruntowym z gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej:
1) m. st. Warszawa 100%
2) woj. warszawskie 70%
3) " bydgoskie 40%
4) " poznańskie 30%
5) m. Łódź 100%
6) woj. łódzkie 60%
7) " kieleckie 90%
8) " lubelskie 60%
9) " białostockie 60%
10) " olsztyńskie 60%
11) " gdańskie 100%
12) " koszalińskie 80%
13) " szczecińskie 90%
14) " zielonogórskie 100%
15) " wrocławskie 100%
16) " opolskie 80%
17) " katowickie 100%
18) " krakowskie 100%
19) " rzeszowskie 100%
c) udział w podatkach obrotowym i dochodowym z gospodarki nie uspołecznionej, w podatku od wzbogacenia wojennego oraz w dochodach Państwowego Funduszu Ziemi w wysokości 100%.
2. Upoważnia się Ministra Finansów do ustalania procentowych udziałów budżetów terenowych poszczególnych województw oraz m. st. Warszawy i m. Łodzi w podatku obrotowym od przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej w takiej wysokości, aby dochody budżetów terenowych z tego tytułu odpowiadały kwotom, wymienionym w ust. 1 lit. a) lub do zastąpienia części udziału dotacją.
3. Ustala się dotację wyrównawczą z budżetu centralnego dla budżetów terenowych w następującej wysokości:
1) m. st. Warszawa 383.109.900 zł
2) woj. warszawskie 208.318.478 "
3) " bydgoskie 165.568.691 "
4) " poznańskie 225.079.289 "
5) m. Łódź 146.295.098 "
6) woj. łódzkie 141.537.395 "
7) " kieleckie 131.762.877 "
8) " lubelskie 179.045.705 "
9) " białostockie 127.397.455 "
10) " olsztyńskie 104.797.078 "
11) " gdańskie 180.980.432 "
12) " koszalińskie 56.830.090 "
13) " szczecińskie 95.067.892 "
14) " zielonogórskie 63.645.613 "
15) " wrocławskie 173.455.426 "
16) " opolskie 73.678.488 "
17) " katowickie 345.312.648 "
18) " krakowskie 254.463.944 "
19) " rzeszowskie 131.937.577 "
razem 3.188.284.076 zł
4. Upoważnia się Radę Ministrów do zwiększenia dotacji wyrównawczej w granicach uprawnień, zawartych w art. 4.
Art.  9.
1. Upoważnia się Radę Ministrów do określania zasad dokonywania zmian w budżecie centralnym, trybu wykonywania tego budżetu, a w szczególności ustalenia jego układu wykonawczego.
2. Ustalenie dochodów i wydatków budżetu centralnego w częściach układu wykonawczego, dotyczących Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu Ustawodawczego, Rady Państwa, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Rzeczypospolitej i Komisji Specjalnej oraz określenie zasad dokonywania zmian odnośnie tych części wymaga zgody Rady Państwa.
3. Rada Ministrów może przenieść uprawnienia, wymienione w ust. 1, na Ministra Finansów.
Art.  10.
1. Upoważnia się Radę Ministrów do określenia za zgodą Rady Państwa zasad dokonywania zmian w budżetach terenowych, trybu wykonywania tych budżetów i uchwalania dodatkowych budżetów terenowych.
2. Przepis art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art.  11.

Wykonanie ustawy porucza się Radzie Państwa, Prezesowi Rady Ministrów i poszczególnym ministrom.

Art.  12.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1951

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZESTAWIENIE OGÓLNE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1951

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU CENTRALNEGO NA ROK 1951

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO NA ROK 1951

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETÓW TERENOWYCH NA ROK 1951

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETÓW TERENOWYCH NA ROK 1951

(pominięty)

(pominięto)

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020