Bułgaria-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1949.05.16.

Dz.U.50.11.112
UMOWA
o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, *
podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r.
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu szesnastym maja tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku podpisana została w Warszawie Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

o komunikacji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ludowej Republiki Bułgarii, dążąc do dalszego pogłębienia i umocnienia wzajemnych stosunków między obu krajami, zdecydowały zawrzeć umowę o komunikacji lotniczej i wyznaczyły swoich przedstawicieli, którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za ważne, ustalili zgodnie, co następuje:

Artykuł  1.

Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie praw, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej Umowy, w celu założenia i eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w Wykazie do tego załącznika. Linie te mogą być otwarte natychmiast lub w terminie późniejszym, według wyboru tej z Umawiających się stron, której te prawa zostały udzielone.

Artykuł  2. 1
1. Każda z wymienionych w Wykazie do Załącznika linii lotniczych może być otwarta w chwili, gdy Umawiająca się Strona, której zostały udzielone prawa, wyszczególnione w tymże załączniku, wyznaczy przedsiębiorstwo, które będzie obsługiwało daną linię, a druga Umawiajaca się Strona udzieli temu przedsiębiorstwu odpowiedniego zezwolenia na jego działalność, przy czym zezwolenie to będzie udzielone natychmiast przy zachowaniu warunków, podanych w art. 6 niniejszej Umowy.
2. Każda z Umawiających się Stron może w każdej chwili zwrócić się do Drugiej Umawiającej się Strony o przelanie zezwolenia udzielonego w myśl art. 2 pkt 1 niniejszej Umowy na inne przedsiębiorstwo, a ta druga strona obowiązana jest w terminie 30 dni udzielić swojej zgody, o ile uzna, że nowowskazane przedsiębiorstwo spełnia warunki przewidziane niniejszą Umową.
3. Przedsiębiorstwa Komunikacji Lotniczej, wyznaczone w sposób wyżej wymieniony, mogą być wezwane przed rozpoczęciem eksploatacji linii wymienionych w Wykazie do Załącznika, aby udowodniły odpowiednim władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony swoje kwalifikacje i zdolność prawną do prowadzenia cywilnej komunikacji lotniczej zgodnie z ustawami i przepisami, które są w mocy w tym kraju.
Artykuł  3. 2
1. Obie umawiające się Strony zgadzają się, aby opłaty na ich terytorium, które będą pobierane od przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony za korzystanie z lotnisk, urządzeń i usług, były uzgodnione z obowiązującymi regulaminami i były jednakowe dla obu Umawiających się Stron.
2. Paliwo i smary, wprowadzone na terytorium jednej z Umawiających się Stron przez wyznaczone przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony lub na rachunek tego przedsiębiorstwa i przeznaczone wyłącznie na potrzeby samolotów tegoż przedsiębiorstwa, zwalnia się przy wwozie i wywozie od opłat celnych, inspekcyjnych i innych podatków, świadczeń i taks oraz opłat stemplowych.
3. Każdy samolot przedsiębiorstwa, używany na liniach lotniczych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz paliwo i smary, znajdujące się na pokładzie samolotu, o ile pozostaną w samolocie w czasie jego postoju, zwolnione będą przy lądowaniu i odlocie od opłat celnych, inspekcyjnych i innych podatków, świadczeń, taks oraz opłat stemplowych nawet w wypadkach, gdy te materiały będą użyte w czasie lotu nad teytorium drugiej Umawiającej się Strony lub podczas pobytu na tym terytorium.
4. Przedsiębiorstwo, wyznaczone przez jedną z Umawiających się Stron, może sprowadzać i trzymać na składzie na terytorium drugiej Umawiającej się strony bez ponoszenia opłat celnych, inspekcyjnych i innych podatków, świadczeń i taks oraz opłat stemplowych jeden samolot rezerwowy i niezbędne części zapasowe, przeznaczone do samolotów, używanych na liniach, wymienionych w Wykazie do Załącznika, pod warunkiem, że ogólna wartość tych części zapasowych według katalogu cen nie przekroczy 5% wartości jednego samolotu każdego typu, używanego na tych liniach.
5. Wymienione przedsiębiorstwo może również sprowadzać bez cła, opłat inspekcyjnych i innych podatków, świadczeń i taks oraz opłat stemplowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wszystkie części zapasowe niezbędne do naprawy samolotu, który uległ uszkodzeniu na terytorium tej Strony.
6. Wyszczególnione w powyższych punktach 2, 3 i 4 niniejszego artykułu materiały, instalacje itp. będą na terytorium każdej z Umawiającej się Stron pozostawały pod kontrolą odpowiednich władz lotniczych i celnych.
7. Każda z Umawiających się Stron w granicach swego terytorium zwolni przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony od opłacenia wszelkich podatków, opłat, świadczeń itp. oraz opłat stemplowych przy eksploatacji przewidzianych w Wykazie do Załącznika linii lotniczych.
Artykuł  4. 3
1. Dokumenty, w które jest zaopatrzony samolot i jego załoga, wydane przez jedną z Umawiających się Stron, będą uznane za ważne także przez drugą Umawiającą się Stronę, przy eksploatacji linii lotniczych przewidzianych w Wykazie do Załącznika.
2. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo nieuznania ważności świadectw uzdolnienia i upoważnień dla lotów nad swoim terytorium, wydanych jej obecnym lub byłym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę lub inne państwo.
Artykuł  5.
1. Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony, odnoszące się do wejścia lub wyjścia z jej terytorium samolotów używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej, lub też odnoszące się do eksploatacji i lotów tych samolotów w granicach terytorium tej strony, będą stosowane i w stosunku do samolotów przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
2. Pasażerowie, załogi i nadawcy towarów jednej z Umawiających się Stron osobiście lub przez osoby trzecie, działające w ich imieniu i na ich rachunek, obowiązane są stosować się do obowiązujących ustaw i przepisów regulujących na terytorium drugiej Umawiającej się Strony sprawy wejścia, pobytu i wyjścia pasażerów, załogi i towarów, jak na przykład: ustawy i przepisy o wejściu i wyjściu, imigracji, paszportach, formalnościach celnych itp.
Artykuł  6. 4

Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmówienia lub odwołania upoważnienia i pozwolenia na eksploatację linii lotniczych na swym terytorium przez przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony w wypadku, gdy jest przekonana, że większa i istotna część własności lub rzeczywiste kierownictwo przedsiębiorstwa, wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę, nie znajdują się w rękach obywateli odnośnej Umawiającej się Strony albo też w wypadku, gdy wyznaczone przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej nie przestrzega ustaw i rozporządzeń, wymienionych w art. 5 niniejszej Umowy, lub nie wykonuje zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Artykuł  7.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uważa, że jest pożądane zmienić lub uzupełnić jakiekolwiek postanowienia Załącznika do niniejszej Umowy lub Wykazu do tegoż Załącznika, kompetentne władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą za wspólną zgodą dokonać takich zmian lub uzupełnień.

Artykuł  8.
1. W razie wypadku samolotu jednej z Umawiających się Stron na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ta ostatnia obowiązana jest udzielić wszelkiej możliwej pomocy, zawiadomić niezwłocznie drugą Umawiającą się Stronę o tym wypadku, przeprowadzić dochodzenie i powiadomić drugą Umawiającą się Stronę o wyniku.
2. Każda z Umawiających się Stron dopuści przedstawicieli drugiej Umawiającej się Strony, o ile przybędą na czas, do wzięcia udziału w dochodzeniach, a w razie późniejszego przybycia tych przedstawicieli - do wglądu przez nich w akta badań i do ewentualnych uzupełniających badań.
Artykuł  9.
1. Personel lotniczy zatrudniony w komunikacji lotniczej składać się musi wyłącznie z osób, będących w stałej służbie w przedsiębiorstwach lotniczych obu Umawiających się Stron.
2. Przedsiębiorstwa jednej z Umawiających się Stron wyznaczone do utrzymania komunikacji lotniczej przedstawią władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony za pośrednictwem swej właściwej władzy lotniczej imienny spis personelu latającego, który będzie używany na poszczególnych liniach lotniczych.
3. Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania bez podania przyczyn jednej lub więcej osób, wymienionych w spisie proponowanego składu personelu latającego.
4. Liczba załóg zatrudnionych na jednej linii lotniczej nie może być wyższa od sześciu.
Artykuł  10.

Każdy samolot używany przez przedsiębiorstwo, wyznaczone przez jedną z Umawiających się Stron, na liniach, przewidzianych niniejszą umową, winien posiadać następujące dokumenty:

1) kartę rejestracyjną,
2) świadectwo sprawności technicznej,
3) licencje każdego członka załogi,
4) dziennik podróży,
5) zezwolenie dla pokładowej radionadawczej stacji,
6) imienną listę pasażerów z oznaczeniem portu wyjściowego i docelowego,
7) manifest celny i szczegółową deklarację towarową,
8) specjalne zezwolenie dla niektórych kategorii towarów, o ile takie będzie wymagane.
Artykuł  11.

Umawiające się Strony będą się starały załatwić drogą bezpośrenich rozmów pomiędzy kompetentnymi władzami lotniczymi, a w razie ich niepowodzenia w drodze dyplomatycznej, każdy spór wynikły z interpretacji lub wykonania niniejszej umowy.

Artykuł  12.

Przy stosowaniu niniejszej umowy wyrażenie: "kompetentna władza lotnicza" dla Rzeczypospolitej Polskiej oznacza Departament Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Komunikacji, a wyrażenie: "kompetentna władza lotnicza" dla Ludowej Republiki Bułgarii oznacza Dyrekcję Komunikacji Lotniczej przy Ministerstwie Komunikacji Kolejowych, Samochodowych, Wodnych i Powietrznych.

Artykuł  13.
1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Sofii. Umowa niniejsza unieważnia i zastępuje wszystkie dotychczas zawarte umowy i porozumienia o komunikacji lotniczej między Polską i Bułgarią.
2. W razie ratyfikacji przez obie Umawiające się Strony wielostronnej konwencji lotniczej lub w razie przystąpienia do takiej konwencji, niniejsza Umowa i Załącznik do niej ulegają odpowiednim zmianom w ten sposób, by zostały dostosowane do postanowień tej konwencji od chwili wejścia jej w życie dla obu Umawiających się Stron.
Artykuł  14.
1. Umowa niniejsza może być wypowiedziana w każdej chwili przez każdą z Umawiających się Stron i przestaje obowiązywać po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę zawiadomienia o takim wypowiedzeniu.
2. Wniosek o zmianę albo uzupełnienie Załącznika do niniejszej Umowy lub Wykazu zawartego w tym Załączniku nie oznacza żądania wypowiedzenia umowy.

Umowa niniejsza sporządzona jest w dwóch jednakowych egzemplarzach - każdy z nich w języku polskim i bułgarskim, przy czym oba teksty są autentyczne.

Sporządzono w Warszawie, dnia 16 maja 1949 r.

ZAŁĄCZNIK
§ 1.

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 2 niniejszej Umowy, będzie udzielone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwu komunikacji lotniczej, wyznaczonemu przez Rząd Ludowej Republiki Bułgarii dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy I Wykazu do niniejszego Załącznika.

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 2 niniejszej Umowy, będzie udzielone przez Rząd Ludowej Republiki Bułgarii przedsiębiorstwu komunikacji lotniczej, wyznaczonemu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy II Wykazu do niniejszego Załącznika.

§ 2.

1. Przedsiębiorstwem komunikacji lotniczej, wyznaczonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy II Wykazu do niniejszego Załącznika, są Polskie Linie Lotnicze "LOT".

2. Przedsiębiorstwem komunikacji lotniczej, wyznaczonym przez Rząd Ludowej Republiki Bułgarii dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy I Wykazu do niniejszego Załącznika, jest "Dyrekcja na Bałgarskite Wozduszni Saobsztenia" B. W. S.

§ 3.

1. Dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy I Wykazu do niniejszego Załącznika, przyznaje się Dyrekcji na Bałgarskite Wozduszni Saobsztenia "B. W. S." prawo zabierania z Polski pasażerów, towarów i poczty, przeznaczonych do terytorium Bułgarii lub innego państwa, oraz prawo wyładowania w Polsce pasażerów, towarów i poczty, zabranych z Bułgarii lub innego państwa.

2. Dla eksploatacji linii lotniczych, wyszczególnionych w tablicy II Wykazu do niniejszego Załącznika, przyznaje się "Polskim Liniom Lotniczym "LOT" prawo zabierania z Bułgarii pasażerów, towarów i poczty, przeznaczonych do terytorium Polski lub innego państwa, oraz prawo wyładowania w Bułgarii pasażerów, towarów i poczty, zabranych z Polski lub innego państwa.

3. Odnośnie linii tranzytowych przyznaje się wymienionym przedsiębiorstwom prawo wlotu, przelotu i wylotu ponad terytorium każdej Umawiającej się Strony i prawo lądowania w celach niehandlowych.

§ 4.

Taryfy, które będą stosowane przez przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej, wymienione w niniejszym załączniku, winny być uzgodnione pomiędzy nimi, o ile chodzi o ustalone linie eksploatowane wspólnie lub ich odcinki, na których oba przedsiębiorstwa dokonują przewozu. Wszelkie ustalone w ten sposób taryfy będą podlegały zgodnemu zatwierdzeniu właściwych władz lotniczych obu Umawiających się Stron.

§ 5.

Przedsiębiorstwa Komunikacji lotniczej, wyznaczone przez Umawiające się Strony, zgodnie z § 2 niniejszego Załącznika, zawrą pomiędzy sobą umowy co do technicznych oraz handlowych warunków utrzymywania komunikacji na liniach, wyszczególnionych w Wykazie do niniejszego Załącznika. Wymienione umowy podlegają zatwierdzeniu przez właściwe władze lotnicze Umawiających się Stron.

§ 6.

Przedsiębiorstwa każdej z Umawiających się Stron udzielać będą władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony prawa do dwóch bezpłatnych biletów miesięcznie tam i z powrotem na liniach wskazanych w Wykazie do Załącznika do niniejszej Umowy.

§ 7.

Eksploatacja linii dokonywana będzie na zasadzie pełnej wzajemności i jednakowego traktowania.

Niemożność wykorzystania przez jedną ze Stron jej praw nie może ograniczać praw drugiej Umawiającej się Strony.

Pojemność transportu na wzmiankowanych liniach będzie dostosowana do zmieniających się potrzeb przewozu.

Każda z Umawiających się Stron ma prawo przekazywania drugiej Umawiającej się Stronie, za jej zgodą na określony czas, częściowo lub w całości, swoich praw do eksploatacji przewidzinej linii w wypadku, gdy uważać to będzie za konieczne, z prawem do uzyskania tej eksploatacji z powrotem w każdej chwili za 15-dniowym uprzedzeniem.

Warszawa, dnia 16 maja 1949 r.

WYKAZ

Tablica I

Linie bułgarskie przedsiębiorstwa

"Dyrekcja na Bałgarskite Wozduszni Saobsztenia B. W. S."

Nr linii:

1. Sofia - Beograd - Budapeszt - Warszawa - Sztokholm i z powrotem.

2. Linia tranzytowa przez polskie terytorium, która będzie ustalona później między władzami lotniczymi obydwu Umawiających się Stron.

Tablica II

Linie polskie przedsiębiorstwa

"Polskie Linie Lotnicze "LOT":

Nr linii:

1. Warszawa - Budapeszt - Beograd - Sofia - Istambuł i z powrotem.

2. Linia tranzytowa przez terytorium bułgarskie, która będzie ustalona później między Władzami Lotniczymi Obydwu Umawiających się Stron.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Umowy o Komunikacji Lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, zawartej w dniu 16 maja 1949 r. w Warszawie.

Obie Umawiające się Strony postanowiły:

W wypadku, gdy jedna z nich napotka trudności na terytorium Jugosławii przy eksploatowaniu linii oznaczonej w tablicach I i II p. 1 Wykazu do Załącznika, będzie ona mogła eksploatować tę linię nad terytorium rumuńskim.

Druga Umawiająca się Strona jednak musi być natychmiast zawiadomiona o tej zmianie.

Gdy zawiadomiona Umawiająca się Strona stwierdzi, że trudności są istotne, wówczas daje ona swoją formalną zgodę.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 7 września 1949 r.

* Odniesienia do obywateli polskich zawarte w poniższej umowie są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z art. 1 ust. 2 umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z dnia 5 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.136.22).

Odniesienia do polskich linii lotniczych są rozumiane jako odniesienia do linii lotniczych wyznaczonych przez Rzeczypospolitą Polską, zgodnie z art. 1 ust. 3 ww. umowy.

Umowa ta, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 września 2006 r.

1 Postanowienia niniejszego artykułu zostają zastąpione przez art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5 umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z dnia 5 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.136.22) w odniesieniu do odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Bułgarię oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu oraz w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez Bułgarię przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń mu udzielonych przez zainteresowane państwo członkowskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych temu przewoźnikowi lotniczemu, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. umowy. Umowa ta, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 września 2006 r.
2 Postanowienia niniejszego artykułu zostają uzupełnione przez art. 4 ust. 2 umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z dnia 5 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.136.22), zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. umowy. Umowa ta, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 września 2006 r.
3 Postanowienia niniejszego artykułu zostają uzupełnione przez art. 5 ust. 2, umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z dnia 5 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.136.22), zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. umowy. Umowa ta, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 września 2006 r.
4 Postanowienia niniejszego artykułu zostają zastąpione przez art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5 umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z dnia 5 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.136.22) w odniesieniu do odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Bułgarię oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu oraz w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez Bułgarię przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń mu udzielonych przez zainteresowane państwo członkowskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych temu przewoźnikowi lotniczemu, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. umowy. Umowa ta, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 września 2006 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020