Wysokość opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.

Dz.U.47.71.443
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ SKARBU
z dnia 15 listopada 1947 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.
Na podstawie art. 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 403) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podstawę do obliczenia opłaty uiszczanej przy zawiadomieniu o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych stanowi osiągnięty za miesiąc czerwiec 1947 r. podlegający opodatkowaniu obrót w rozumieniu art. 15 i 16 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23) oraz § 95 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 15, poz. 58), nie wyłączając obrotu wolnego od podatku obrotowego w myśl przepisu art. 3 pkt 10 dekretu o podatku obrotowym.
2. Jeżeli w miesiącu czerwcu 1947 r. przemysł lub inne zajęcie zarobkowe nie było czasowo prowadzone, podstawę obliczenia opłaty stanowi obrót za ostatni poprzedzający miesiąc czerwiec 1947 r., w którym przemysł lub zajęcie było prowadzone. Jeżeli w 1947 r. w żadnym z miesięcy poprzedzających miesiąc czerwiec przedsiębiorstwo lub zajęcie nie wykazywało obrotu, podstawę obliczenia opłaty ustala urząd skarbowy (rewizyjny) w taki sposób, jak dla przedsiębiorstw lub zajęć powstałych po dniu 1 czerwca 1947 r. (§ 1 ust. 3), przy czym za datę założenia przedsiębiorstwa uważa się dzień 1 czerwca 1947 r.
3. Dla przedsiębiorstw i zajęć powstałych po dniu 1 czerwca 1947 r. podstawę obliczenia opłaty stanowi ustalony przez właściwy urząd skarbowy (rewizyjny) przypuszczalny przeciętny obrót miesięczny, jaki przedsiębiorstwo lub zajęcie osiągnie w ciągu pierwszych 12 miesięcy od założenia.
§  2.
1. Opłaty pobiera się w stosunku procentowym od podstawy obliczenia, określonej w § 1, w wysokości następującej:

Wykonywanie prywatno-prawnych, zawodowych i odpłatnych świadczeń usług

przy obrocie

do 10.000 zł 10%
ponad 10.000 zł do 20.000 zł 12%
ponad 20.000 zł do 50.000 zł 15%
ponad 50.000 zł do 100.000 zł 22%
ponad 100.000 zł 30%

Wykonywanie prywatno-prawnych, zawodowych i odpłatnych świadczeń rzeczy lub świadczeń mieszanych rzeczy i usług

przy obrocie

do 10.000 zł 6%
ponad 10.000 zł do 20.000 zł 9%
ponad 20.000 zł do 50.000 zł 12%
ponad 50.000 zł do 100.000 zł 18%
ponad 100.000 zł 22%
2. Opłaty obniża się o 40% na terenie: województwa olsztyńskiego; województwa szczecińskiego; powiatów: ełkskiego, gołdapskiego, oleckiego - województwa białostockiego; powiatów: gdańskiego, lemborskiego, malborskiego, elbląckiego, kwidzyńskiego, sztumskiego - województwa gdańskiego; powiatów: babimojskiego, gorzowskiego, gubińskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, pilskiego, rzepińskiego, skwierzyńskiego, strzeleckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego - województwa poznańskiego; powiatów: wrocławskiego, strzelińskiego, głogowskiego, oleśnickiego, brzeskiego, szprotańskiego i żegańskiego - województwa wrocławskiego; miasta Wrocławia.
3. Na pozostałych terenach w miejscowościach do 50.000 mieszkańców wysokość opłat dla osób wykonujących przemysł rzemieślniczy obniża się o 25%.
4. Opłatę (ust. 1, 2, 3) należy obliczyć w ten sposób, aby z obrotu wyższego po potrąceniu opłaty nie pozostało mniej, niż zostaje z obrotu bezpośrednio niższego po potrąceniu opłaty na ten obrót przypadającej.
5. Od obrotu ustalonego za miesiąc czerwiec 1947 r. należy odliczyć obrót, będący podstawą dla obliczenia opłat pobranych w trybie rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 312 i Nr 68, poz. 427).
§  3.
1. Opłaty przewidziane w rozporządzeniu niniejszym należy wnosić do urzędu skarbowego (rewizyjnego) właściwego do pobrania zaliczki na podatek obrotowy za miesiąc będący podstawą dla obliczenia opłaty w myśl § 1.
2. Jeżeli opłata wynosi więcej niż 500.000 zł, osoba obowiązana do zawiadomienia może wnieść opłatę w dwóch ratach, mianowicie: w terminie przewidzianym w § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 442) połowę, ale w każdym razie nie mniej niż 500.000 zł i w terminie jednego miesiąca od dnia upływu terminu płatności pierwszej raty - resztę. W razie nieuiszczenia reszty należnej opłaty w terminie, przepis § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia (Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1947 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości i Zdrowia, Odbudowy, Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 442) ma odpowiednie zastosowanie.
§  4.
1. Przyjmując wpłatę, urząd skarbowy (rewizyjny) wydaje zaświadczenie według załączonego wzoru stwierdzające wysokość i rodzaj obrotu osiągniętego przez wpłacającego w miesiącu, o których mowa w § 1, stawkę podatku obrotowego oraz wysokość opłaty pobranej.
2. Jeżeli władza podatkowa wydaje w odniesieniu do zaliczki na podatek obrotowy za miesiąc czerwiec 1947 r. decyzję w trybie art. 126 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 174), osoba obowiązana do zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych ma obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości różnicy między opłatą wniesioną przy składaniu zawiadomienia a tą, jaka się należy od obrotu przyjętego przez władzę podatkową dla ustalenia zaliczki. Dodatkowa opłata powinna być uiszczona najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, jeżeli termin zakreślony do uiszczenia opłaty już upłynął.
3. W przypadku wymienionym w ust. 2 władza podatkowa obowiązana jest z urzędu zawiadomić bezzwłocznie o ostatecznej decyzji właściwą władzę przemysłową. Władza podatkowa ma również obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia właściwej władzy przemysłowej o nieuiszczeniu przez zobowiązanego dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 2; w takim przypadku władza przemysłowa unieważni wydane już zaświadczenie.
4. Na wniosek wpłacającego urząd skarbowy (rewizyjny) winien wydać decyzję co do wysokości należnej opłaty. Decyzja ta może być zaskarżona w trybie przewidzianym w dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 174). Wniesienie odwołania nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości orzeczonej przez urząd skarbowy (rewizyjny) bądź od obowiązku zaniechania prowadzenia przemysłu i zajęć zarobkowych, gdyby opłaty nie zostały wniesione w wysokości przez urząd skarbowy (rewizyjny) ustalonej.

W razie uwzględnienia odwołania część nienależnie wniesionych opłat podlega zwrotowi.

§  5.
1. Minister Przemysłu i Handlu może na indywidualne podanie w przypadkach wyjątkowych przyznać ulgi w opłacie w wysokości nie przekraczającej jednak 50% opłaty należnej w myśl przepisów §§ 2 i 3.
2. Podanie o przyznanie ulgi należy wnieść do właściwych organizacji samorządu gospodarczego lub zawodowego, które wraz ze swym wnioskiem przekazują podanie Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Do podania o przyznanie ulgi należy załączyć zaświadczenie urzędu skarbowego (rewizyjnego) stwierdzające, że zeznany w deklaracjach na zaliczki podatku obrotowego za miesiące styczeń-maj 1947 r. obrót został uznany przez urząd skarbowy (rewizyjny) za rzeczywisty, wobec czego nie miały miejsca domiary zaliczek w trybie art. 126 dekretu o postępowaniu podatkowym.

3. Wniesienie podania o ulgę nie zwalnia obowiązanego do zawiadomienia od obowiązku uiszczenia pełnej opłaty należnej w myśl §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. W razie przyznania ulgi odpowiednia część opłaty wniesionej zostanie zwrócona.
4. Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu może, w drodze zarządzeń przyznać ogólne ulgi w opłatach dla określonych grup przedsiębiorstw lub od określonych obrotów.
§  6. Zawiadomienia, o których mowa w rozporządzeniu niniejszym, oraz zaświadczenia stwierdzające wykonanie obowiązku zawiadomienia nie podlegają opłacie skarbowej z mocy przepisu dodatkowego Nr 5 i Nr 14 lit. e Części II Tabeli opłat skarbowych, stanowiącej załącznik do dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 107).
§  7. Do dnia 15 każdego miesiąca urzędy skarbowe (rewizyjne) przekazują na pokrycie kosztów manipulacyjnych 3% wniesionych w poprzednim miesiącu kalendarzowym opłat właściwym terytorialnie organizacjom samorządu gospodarczego i zawodowego, a pobranych od osób objętych tymi organizacjami (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 442).
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

(Stempel Urzędu)

Nr .............

Nr ew. pod. ....

ZAŚWIADCZENIE

Na zasadzie przepisów § 4 rozporządzenia Ministrów Przemysłu

i Handlu oraz Skarbu z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie

wysokości opłat związanych z dokonywaniem zawiadomienia o

prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć

zarobkowych (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 443), Urząd Skarbowy -

Rewizyjny*) w ......... zaświadcza, że (wymienić kto) ........

(adres przedsiębiorstwa lub zajęcia) ......... z tytułu

wykonywania prywatno-prawnych, zawodowych i odpłatnych

świadczeń - usług - rzeczy - mieszanych: rzeczy i usług*)

(podać rodzaj przedsiębiorstwa lub zajęcia) ..................

osiągnął w miesiącu czerwcu 1947 r. obrót w rozumieniu

przepisu § 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w kwocie

zł ........... (słownie złotych ...........) *)

osiągnął w miesiącu ......... 1947 r. obrót w rozumieniu

przepisu § 1 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w kwocie zł

(słownie złotych ............) *)

osiągnie w ciągu pierwszych 12 miesięcy swej działalności

przypuszczalny przeciętny obrót miesięczny w rozumieniu

przepisu § 1 ust. 3 wymienionego rozporządzenia w kwocie

zł ........... (słownie złotych .........) *)

Z obrotu tego podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym:

kwota zł .......... według stawki ......... %

kwota zł .......... według stawki ......... %

kwota zł .......... według stawki ......... %

Podstawę obliczenia opłaty stanowi kwota zł ..................

Obliczona od tej podstawy stosownie do przepisu § 2 ust. 1

wymienionego rozporządzenia według stawki .................. %

opłata wynosi zł .................

Na zasadzie przepisu § 2 ust. .. wymienionego rozporządzenia

obniża się opłatę o ........ %, to znaczy o kwotę zł .........

Należną opłatę w kwocie zł ........ (słownie złotych ......)

uiszczono dnia ............. i zarachowano pod poz. ..........

dziennika

....................................

Kierownik Działu Rachunkowo-Kasowego

..........................

Naczelnik Urzędu

(pieczęć urzędowa)

______

*) niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020