Dodatek ćwiczebny dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.

Dz.U.47.7.36
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.
Na podstawie art. 30 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 19 sierpnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 260) - zarządza się, co następuje:
§  1. Dla żołnierzy Wojska Polskiego pełniących czynną służbę wojskową - za czas udziału w ćwiczeniach, ostrych strzelaniach, manewrach, koncentracjach, zawodach, mających na celu wyszkolenie wojska poza swym garnizonem, oraz za czas przydzielenia do obozów przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego poza swym garnizonem - ustanawia się dodatek ćwiczebny.
§  2. Prawo do dodatku ćwiczebnego przysługuje następującym żołnierzom i w następującym wymiarze dziennie:
a) oficerowie 50 zł,
b) podoficerowie zawodowi i nadterminowi 20 zł,
c) podoficerowie, starsi szeregowcy i szeregowcy zasadniczej służby wojskowej 5 zł.
§  3. Wyłączeni od prawa do dodatku ćwiczebnego są wojskowi rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe.
§  4. Żołnierzom, pobierającym dodatek ćwiczebny na mocy niniejszego rozporządzenia, nie służy prawo do diet za czas podróży służbowej poza swym garnizonem.
§  5. Dodatek ćwiczebny jest należnością dzienną, tj. za pełną dobę przebywania żołnierza na ćwiczeniach poza swym garnizonem, licząc od dnia i godziny wymarszu do dnia i godziny powrotu do swego garnizonu.
§  6. Dodatek ćwiczebny płatny jest miesięcznie z dołu wraz z uposażeniem.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 1946 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1947.7.36

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dodatek ćwiczebny dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.
Data aktu: 21/12/1946
Data ogłoszenia: 31/01/1947
Data wejścia w życie: 01/08/1946, 31/01/1947