Praktyka pielęgniarska.

Dz.U.47.32.141
DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1947 r.
w sprawie praktyki pielęgniarskiej.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

Osobom, które do końca roku 1949 złożą egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Zdrowia, nadaje się stałe prawo wykonywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 199) praktyki pielęgniarskiej oraz prawa używania tytułu pielęgniarki.

Art.  2.

Do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną zostaną dopuszczone osoby, które:

a) posiadają obywatelstwo polskie,
b) ukończyły szkołę powszechną lub mają wykształcenie równorzędne,
c) ukończyły 20 lat, a nie przekroczyły 50 roku życia;
d) posiadają nieskazitelną przeszłość;
e) posiadają odpowiednie uzdolnienie fizyczne;
f) posiadają 5 lat praktyki pielęgniarskiej w zakładach leczniczych lub zapobiegawczych albo ukończyły za granicą szkołę pielęgniarstwa obejmującą jednoroczne nauczanie oraz odbyły 2-letnią praktykę pielęgniarską;
g) zostaną przyjęte na 2-miesięczny kurs przeszkoleniowy na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej powołanej przez władzę administracji ogólnej II instancji przy urzędach wojewódzkich (Zarządach Miejskich m. st. Warszawy i m. Łodzi) po sprawdzeniu ogólnych kwalifikacji kandydata i ukończą ten kurs.
Art.  3.

Skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnych przy urzędach wojewódzkich (Zarządach Miejskich m. st. Warszawy i m. Łodzi) ich uprawnienia i tryb postępowania, program i terminy egzaminów oraz program kursu przeszkoleniowego ustali Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej lub Ministrem Ziem Odzyskanych.

Art.  4.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020