Przesyłki listowe urzędowe oraz w postępowaniu cywilnem i karnem.

Dz.U.33.59.448
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: POCZT I TELEGRAFÓW, SKARBU I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 lipca 1933 r.
o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 12, poz. 57) w brzmieniu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 275) zarządza się co następuje:
I.

Urzędowe przesyłki listowe.

§  1.
1) 1 Do opłaty przesyłek urzędowych, a to listów i kartek, używane będą znaczki pocztowe, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 370), a mianowicie:

A) do opłaty listów o wadze do 500 g i kartek:

a) zwykłych - 1 znaczek fioletowy,
b) poleconych - 1 znaczek ciemno-oranżowy,
c) zwykłych za zwrotnem poświadczeniem odbioru - 2 znaczki fioletowe,
d) zwykłych za dowodem doręczenia (nadawanych na obszarze województwa pomorskiego, poznańskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego) - 2 znaczki fioletowe,
e) poleconych za zwrotnem poświadczeniem odbioru - 1 znaczek ciemno-oranżowy i 1 znaczek fioletowy,

B) do opłaty listów o wadze ponad 500 g - znaczki, wskazane w punkcie A), należnie od rodzaju listu, a ponadto za każde dalsze rozpoczęte 500 g wagi - l znaczek fioletowy.

§  2. Do nadawania korespondencji, opłaconej zapomocą znaczków pocztowych, wymienionych w § 1, są uprawnione:
a) władze i urzędy państwowe, samorządu terytorjalnego i gospodarczego w poruczonym zakresie działania, sądy i prokuratury w sprawach administracji sądowej oraz przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe";
b) osoby lub instytucje dla listów i kartek zwykłych, wysyłanych w wykonaniu ustawowego obowiązku lub na wezwanie władz i urzędów tak państwowych jak samorządu terytorjalnego i gospodarczego w poruczonym zakresie działania; nie dotyczy to pism wysyłanych przez osoby lub instytucje w ich własnym interesie.

Korespondencję wysyłaną przez osoby lub instytucje, wymienione pod lit. b), doręcza się zapomocą książek odbiorczych. Opłatę pocztową za tę korespondencję uiszcza adresat, naklejając na książce odbiorczej, w pojedynczej wysokości, odpowiednie znaczki pocztowe, wymienione w § 1.

§  3. Zarząd Poczt i Telegrafów przesyła według zapotrzebowania urzędowe znaczki pocztowe (§ 1) właściwym władzom naczelnym, które rozdzielają je pomiędzy podległe im władze, urzędy, pomiędzy władze i urzędy samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz pomiędzy sądy i komorników.
§  4. Należności za znaczki urzędowe, zużyte do dnia 31 marca 1934 r., ustali osobne rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu oraz Spraw Wewnętrznych.

Począwszy od dnia 1 kwietnia 1934 r. będą pokrywały władze naczelne należności za dostarczone im urzędowe znaczki pocztowe z przeznaczonych na ten cel kredytów.

§  5. 2 Władze i urzędy, wymienione w § 2, zaopatrzą wysyłaną korespondencję odciskiem pieczęci, adresem, numerem nadanego pisma oraz napisem "Zwykła" lub "Zwykła za zwrotnem poświadczeniem odbioru" lub też "Zwykła za dowodem doręczenia" albo "Polecona" lub "Polecona za zwrotnem poświadczeniem odbioru". Jeżeli przesyłka zawiera wezwanie na termin, władza nadająca może na jej zewnętrznej stronie umieścić napis: "Termin dnia...".

Na przesyłkach listowych, wysyłanych przez osoby i instytucje, wymienione w § 2 lit, b), należy na stronie zewnętrznej podać nazwisko (firmę) nadawcy, jego adres, oraz umieścić napis: "Na wezwanie urzędowe" lub "W wykonaniu ustawowego obowiązku".

§  6. Jeżeli adresat, o którym mowa w ostatnim ustępie § 2, stwierdzi, że nadeszła przesyłka listowa powinna była być przez nadawcę opłacona, prześle kopertę, a przy kartkach odpis strony adresowej kartki, z podaniem adresu nadawcy - urzędowi pocztowemu, który pobierze od nadawcy podwójną normalną opłatę taryfową.
§  7. Władza lub urząd jako nadawca może przerzucić na adresata uiszczenie opłaty pocztowej, jeżeli wysyłane pismo dotyczy wyłącznie interesu adresata. W tym celu należy na przesyłce umieścić dodatkową wzmiankę: "Sprawa urzędowa - opłatę uiści adresat". Opłata ta pobrana będzie od adresata w pojedynczej wysokości normalnej opłaty taryfowej dla danego rodzaju przesyłek. W razie niedoręczalności, przesyłkę zwraca się nadawcy bezpłatnie.
II.

Przesyłki listowe w sądowem postępowaniu cywilnem i karnem.

§  8. Zamiejscowe pisma sądów i prokuratur, wysyłane w postępowaniu karnem, i zamiejscowe pisma komorników w postępowaniu egzekucyjnem, wysyłane na polecenie sądów, podlegają opłatom, przypadającym za danego rodzaju przesyłką - według przepisu § 1.
§  9. Przesyłki listowe, wysyłane w sądowem postępowaniu cywilnem i karnem, z wyjątkiem wymienionych w § 8, opłacane będą według niżej podanej taryfy.
§  10. 3
1) Miejscowe i zamiejscowe pisma sądowe, wysyłane w postępowaniu cywilnem, miejscowe pisma sądów i prokuratur, wysyłane w postępowaniu karnem, miejscowe pisma komorników, wysyłane w postępowaniu egzekucyjnem, bądź na polecenie sądów, bądź na żądanie stron, oraz zamiejscowe pisma komorników w postępowaniu egzekucyjnem, wysyłane na żądanie stron, podlegają następującym opłatom:

a) list zwykły za zwrotnym poświadczeniem odbioru 4 zł,

b) list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru 7 zł

2) Miejscowe i zamiejscowe pisma sądowe, wysyłane w postępowaniu cywilnem w sprawach wszczętych przed dniem 1 stycznia 1933 r., oraz miejscowe pisma komorników, wysyłane w postępowaniu egzekucyjnem, w sprawach, w których egzekucja wszczętą została przed dniem 1 stycznia 1933 r., podlegają następującym opłatom:

a) list zwykły 20 gr

b) list zwykły za dowodem doręczenia nadany na obszarach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i Katowicach 45 "

c) list polecony za zwrotnem poświadczeniem odbioru 60 "

§  11. Opłaty za pisma wymienione w § 8 i za pisma sądów i prokuratur, wymienione w § 10, są kredytowane i są uiszczane:
a) za pisma sądów i prokuratur, wysyłane w postępowaniu karnem, oraz za pisma komorników, wymienione w § 8, - Ministerstwu Poczt i Telegrafów przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
b) za pisma sądowe, wysyłane w postępowaniu cywilnem - właściwym terytorjalnie Dyrekcjom Poczt i Telegrafów przez właściwe sądy okręgowe.

Pisma komorników, wymienione w § 10, podlegają opłacie przy nadaniu normalnemi znaczkami pocztowemi.

Opłaty ustalone w § 10 nie mogą być przerzucone na adresatów.

III.

Postanowienia końcowe.

§  12. 4 Przesyłki, omówione w rozdz. I dopuszczone są w obrocie wewnętrznym i w obrocie z polskim urzędem pocztowym Gdańsk 1. Przesyłki, omówione w § 1 ust. 1) pkt. A) lit. a), b) i pkt. B) oraz w § 7 są dopuszczone również i w obrocie z W. M. Gdańskiem.

Przesyłki listowe omówione w rozdz. II dopuszczone są tylko w obrocie wewnętrznym.

§  13. Specjalne świadczenia poczty oraz przesyłki listowe, nie wymienione w rozporządzeniu niniejszem, podlegają normalnym taryfowym opłatom pocztowym.
§  14. 5 Waga przesyłek listowych, unormowanych rozporządzeniem niniejszem, nie może przekraczać 2.000 g., a wymiary 45 cm. w każdym kierunku, rulony zaś 75 cm. na długość i 10 cm. średnicy. Wymiary kartek pocztowych nie mogą przekraczać 15 X 10.5 cm.
§  15. Rozporządzenie niniejsze w niczem nie narusza postanowień ordynacji pocztowej.
§  16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1933 r.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą:

a) rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 452);
b) z taryfy pocztowej, ogłoszonej w części pierwszej załącznika do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 317) - przepisy, dotyczące listów urzędowych z opłatą przerzuconą na adresata, zawarte w rozdziale I, lit. A, we wszystkich 3-ch punktach, oznaczonych lit b), przepisy, dotyczące tychże listów, zawarte w rozdziale I, lit. B, w punkcie oznaczonym lit. b) oraz rozdział II.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1934 r. (Dz.U.34.48.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1934 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 1934 r. (Dz.U.34.48.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1934 r.
3 § 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 31 maja 1946 r. (Dz.U.46.28.184) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1946 r.
4 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 1934 r. (Dz.U.34.48.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1934 r.
5 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 maja 1934 r. (Dz.U.34.48.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1934 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020