Zm.: ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów w administracji wojskowej.

Dz.U.33.30.258
USTAWA
z dnia 17 marcia 1933 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

W ustawie z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji! wojskowej (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 312) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 122), wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy wyrazy: "o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej" zastępuje się wyrazami: "o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej";
2) w art. 1 pkt. b) otrzymuje brzmienie następujące:

"b) tytułach egzekucji sądowej, zaopatrzonych klauzulą wykonalności";

3) w ustępie drugim art. 2 skreśla się umieszczone w nawiasie wyrazy: "(art. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym - Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 600)";
4) w pkt. a) i c) art. 3 wyrazy: "orzeczeń sądowych" zastępuje się wyrazami: "tytułów egzekucji sądowej"; w tymże artykule dodaje się nowy ustęp o brzmieniu następującem:

"Co do wysokości dopuszczalnych potrąceń z uposażenia funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej na podstawie tytułów egzekucji sądowej stosuje się przepisy prawa o sądowem postępowaniu egzekucyjnem. W razie zbiegu potrąceń na podstawie tytułów egzekucji sądowej z potrąceniami na podstawie zarządzeń władz administracyjnych wojskowych lub cywilnych, łączna suma potrąceń nie może przekraczać jednej piątej części, a w przypadkach obowiązku alimentacji - drugiej piątej części uposażenia funkcjonarjusza państwowego, zatrudnionego w administracji wojskowej";

5) po art. 3 dodaje się nowy artykuł 3-a o brzmieniu następującem:

"Za odwołalną zgodą zawodowego wojskowego lub funkcjonarjusza państwowego w administracji wojskowej potrącenia z tytułu obowiązku alimentacyjnego, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, mogą być uskuteczniane aż do wysokości ustalonych w wyroku sądowym rat alimentacyjnych.

W czasie wojny mogą wojskowi zawodowi oraz funkcjonarjusze państwowi, zatrudnieni w administracji wojskowej, jeśli pełnią służbę w formacjach polowych, obciążać dobrowolnie uposażenie na rzecz swych rodzin, pozostających w kraju, do dowolnej wysokości uposażenia, przypadającego im do wypłaty po dokonaniu dopuszczalnych potrąceń";

6) w art. 4 skreśla się wyrazy: "zapowiedzeniom i";
7) w art. 5 dodaje się jako zdanie drugie postanowienie następujące:

"Potrąceń z uposażenia funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej na podstawie tytułów egzekucji sądowej dokonywa się w myśl zasad, obowiązujących w prawie o sądowem postępowaniu egzekucyjnem";

tenże art. 5 uzupełnia się nowym ustępem o brzmieniu następującem:

"Potrąceń dokonywa się w wysokości, przewidzianej w art. 3, również z odpraw, wypłacanych wojskowym zawodowym oraz funkcjonarjuszom państwowym w administracji wojskowej, przy uwzględnieniu jako podstawy dla potrącenia części wymiarowych uposażenia, określonych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu";

8) art. 6 otrzymuje następujące brzmienie;

"Postanowienia niniejszej ustawy nie mają zastosowania:

a) do spłaty rat zaliczek zwrotnych, zaciągniętych na uposażenie;

b) do spłaty nie rozliczonych zaliczek, pobranych na koszty podróży służbowych, delegacyj (odkomenderowań) oraz przeniesień;

c) do opłat za kwatery stałe, za wypożyczony sprzęt pomieszczeniowy, oraz za oświetlenie kwatery stałej;

d) do opłat za świadczenia Skarbu Państwa w naturze na rzecz osób, objętych niniejszą ustawą.

Pośmiertne nie ulega potrąceniom";

9) art. 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 7. W razie zbiegu potrąceń na zasadzie niniejszej ustawy z umniejszeniem uposażenia, przewidzianem w art. 82, 83 i 84 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) lub w art. 65-b) ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej w brzmieniu, zmienionem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 737), potrącenia, zarządzone na zasadzie niniejszej ustawy, ulegają zawieszeniu do czasu przywrócenia pełnego uposażenia.

Powyższe postanowienie nie stosuje się w razie zbiegu potrąceń z tytułu alimentacji z umniejszeniem uposażenia w przypadkach, przewidzianych w art. 82 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska lub w art. 65-b) ustawy o państwowej służbie cywilnej";

10) w art. 8 w miejsce wyrazów: "wypadku, przewidzianego w punkcie d) art. 3" umieszcza się wyrazy: "przypadków, przewidzianych w punkcie d) art. 3 oraz w art. 3-a";
11) art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"Żołd oraz wszelkie inne należności służbowe i uboczne niezawodowych podoficerów i szeregowców nie podlegają potrąceniom. Zarządzenia i umowy przeciwne temu postanowieniu są nieważne";

12) w art. 10 w ust. 1 i 2 wyrazy: "orzeczenia sądowego" zastępuje się wyrazami: "tytułu egzekucji sądowej"; nadto w ust. 1 tegoż artykułu po wyrazach: "Skarbu Państwa" stawia się kropkę, a dalsze wyrazy skreśla się;
13) po art. 10 umieszcza się nowe postanowienia, oznaczone w kolejności, jako art. 10-a, 10-b i 10-c, o następującem brzmieniu:

"Art. 10-a. W czasie wojny nie uskutecznia się potrąceń z uposażenia osób wojskowych i funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej, pełniących służbę w formacjach polowych.

Nie dotyczy to jednak potrąceń z tytułu:

a) alimentacji;

b) dobrowolnego obciążenia uposażenia na rzecz rodzin, pozostających w kraju (ust. 2 art. 3-a);

c) należności Skarbu Państwa z tytułu podatków i opłat;

d) roszczeń Skarbu Państwa z tytułu błędnie wypłaconych należności pieniężnych lub nie uznanych przez kontrolę wojskową wydatków rzeczowych".

"Art. 10-b. Szkody (straty) inne, niż wymienione w art. 10-a pkt. d), jeżeli dotyczą majątku, będącego w zarządzie polowych formacyj administracyjnych, podlegają w czasie wojny rejestracji po uprzedniem przeprowadzeniu dochodzeń, ustalających:

a) wysokość straty pieniężnej lub ilość straty materjałowej;

b) przyczyny, które spowodowały szkodę (stratę).

Tryb postępowania i właściwość władz wojskowych w sprawach prowadzenia tych dochodzeń, oraz sposób przeprowadzenia rejestracji określi w drodze rozporządzenia Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu.

Po ukończeniu wojny szkody (straty) zarejestrowane będą podlegać postępowaniu, przewidzianemu w art. 11".

"Art. 10-c. Nie rejestruje się w myśl art. 10-b szkód (strat), wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z działań wojennych albo też z powodu siły wyższej lub przypadku.

Od rejestracji można odstąpić, gdy odpowiedzialny za szkodę (stratę) położył wybitne zasługi w zakresie działań wojennych, w szczególności zaś, gdy otrzymał odznaczenie lub order za czyn bojowy, dokonany po spowodowaniu szkody (straty), jeżeli nie wynikła ona z przestępstwa";

14) art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"Potrącenia, zarządzone na zasadzie niniejszej ustawy z uposażenia zawodowych wojskowych lub funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej, pozostających w czynnej służbie, uskutecznia się również z zaopatrzenia emerytalnego tych osób w przypadku przejścia ich w stan spoczynku, w wysokości i na zasadach, przewidzianych w niniejszej ustawie.

Z zaopatrzenia emerytalnego dokonywa się potrąceń tylko z tytułu:

a) alimentacji;

b) należności Skarbu Państwa, oraz

c) celem zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa z tytułu stosunku służbowego (art. 2 ust. 1), ustalonych prawomocnem zarządzeniem właściwej administracyjnej władzy wojskowej (art. 1 pkt. c) w czasie pełnienia czynnej służby przez wojskowego zawodowego lub funkcjonarjusza państwowego w administracji wojskowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu, określi władze właściwe do uskuteczniania potrąceń z zaopatrzenia emerytalnego oraz tryb postępowania w tych sprawach".

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do wydania jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 312) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 122), oraz niniejszą ustawą, przy równoczesnem nadaniu artykułom bieżącej numeracji.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1933.30.258

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zm.: ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów w administracji wojskowej.
Data aktu: 17/03/1933
Data ogłoszenia: 01/05/1933
Data wejścia w życie: 01/05/1933