Niektóre zmiany przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw.

Dz.U.32.91.772
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 października 1932 r.
w sprawie niektórych zmian przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Do art. 1259 tomu X cz. I Zwodu Praw dodaje się uwagę drugą o następującem brzmieniu:

"Wszelkie roszczenia do osób prawnych oraz instytucyj kredytowych z tytułu zobowiązań bezterminowych lub płatnych za okazaniem, gasną, jeżeli nie zażądano zapłaty w terminie dziesięciu lat od chwili gdy te osoby, lub instytucje przestały istnieć. W ten sposób gasną również roszczenia z tytułu wyżej wymienionych zobowiązań, zaciągniętych przez zwinięte oddziały instytucyj kredytowych istniejących, przyczem termin przedawnienia biegnie od daty zwinięcia oddziału.".

Art. 1549 tomu X cz. I Zwodu Praw otrzymuje brzmienie następujące:

"Umowa ustaje, jeżeli od terminu wyznaczonego do ukończenia jej działania, upłynęło dziesięcioletnie przedawnienie i sprawy z umowy nie wytoczono, lub jeżeli po wytoczeniu nie popierano sprawy w urzędzie w ciągu dziesięciu lat. Przedawnienie ziemskie zobowiązań bezterminowych i płatnych za okazaniem biegnie od dnia, kiedy zażądano zapłaty z takiego zobowiązania.".

Art.  3.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.91.772

Rodzaj: Rozporządzenie z mocą ustawy
Tytuł: Niektóre zmiany przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw.
Data aktu: 21/10/1932
Data ogłoszenia: 26/10/1932
Data wejścia w życie: 26/10/1932