Zmiana niektórych przepisów o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.27.114.971
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 grudnia 1927 r.
zmieniające niektóre przepisy o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Artykuły: 5 i 24 przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskiem z dnia 18 lipca 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Spraw. № 1, poz. 1) w brzmieniu ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w b. Królestwie Polskiem (Dz. U. R. P. № 30, poz. 172) otrzymują brzmienie następujące:

a) "Art. 5. Sąd pokoju składa się z jednego lub więcej sędziów pokoju. W sądzie pokoju rozpoznaje sprawy i pełni poszczególne czynności sędzia pokoju jednoosobowo. Sędzia pokoju, a jeśli jest ich więcej, jeden z nich, wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego, jest równocześnie kierownikiem sądu pokoju. Do kierownika należą sprawy administracyjne sądu i nadzór nad kancelarją sądową."

b) "Art. 24. Ławników do kompletów handlowych sądu okręgowego (art. 6) wybiera kupiectwo stosownie do przepisów, obowiązujących przy wyborze sędziów handlowych. Ławnicy ci używają tytułu sędziów handlowych i prócz udziału w sądzeniu spraw handlowych pełnią czynności przez ustawy sędziom handlowym powierzone. Liczbę sędziów handlowych określa Minister Sprawiedliwości.

W okręgach, w których utworzono izby przemysłowo-handlowe w myśl art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo - handlowych (Dz. U. R. P. № 67, poz. 591) należy stosować przepis art. 4 pkt. 9 tego rozporządzenia.

Sędzią handlowym może być ten, kto posiada obywatelstwo polskie, używa w pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył trzydzieści lat życia, włada językiem polskim w słowie i piśmie, oraz posiada praktyczną znajomość obrotu handlowego i zwyczajów handlowych."

Art.  2.

Ustęp pod lit. c) art. 25 przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskiem z dnia 18 lipca 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Spraw. № 1, poz. 1) otrzymuje brzmienie następujące:

"c) kierownicy sądów pokoju - nad urzędnikami kancelarji sądowej oraz funkcjonarjuszami niższymi tych sądów, któremi kierują".

Art.  3.

Art. 105 ustawy postępowania karnego z 1864 r. w brzmieniu, nadanem art. 8 przepisów przechodnich z dnia 18 lipca 1917 r. do ustawy postępowania karnego (Dz. Urz. Dep. Spraw. № 1, poz. 4), otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 105. Oględzin, badań przedmiotowych, sekwestracyj i rewizyj dokonywa sędzia pokoju".

Art.  4.

W części pierwszej art. 130 ustawy postępowania karnego z 1864 r. w brzmieniu art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. № 30, poz. 169), skreśla się wyraz "ławników".

Część druga powyższego artykułu otrzymuje brzmienie następujące: "Wyrok podpisuje sędzia pokoju."

Art.  5.

W art. 249 ustawy postępowania karnego z 1864 r. w brzmieniu, uzupełnionem art. 22 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. № 30, poz. 169), dodaje się jako zdanie drugie części pierwszej postanowienie następujące:

"Minister Sprawiedliwości może zlecić stałe pełnienie obowiązków sędziego śledczego sędziemu pokoju prawnikowi; zlecenie to może odwołać."

Art.  6.

Część pierwsza art. 288 ustawy postępowania karnego z 1864 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Sędzia śledczy lub sędzia pokoju, któremu zlecono stałe pełnienie obowiązków sędziego śledczego, - prowadzą śledztwa wstępne w wyznaczonych sobie okręgach śledczych. Granice okręgów śledczych określa Minister Sprawiedliwości."

Art.  7.

Art. 626 ustawy postępowania karnego z 1864 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Nie zabrania się odczytywać podczas rozprawy głównej zeznań pisemnych świadków, którzy nie stawili się do sądu z powodu śmierci, choroby, bardzo podeszłego wieku lub znacznej odległości miejsca pobytu, oraz tych, których miejsce pobytu nie jest wiadome, którym przysługuje prawo zakrajowości, lub którzy odmawiają zeznań bez podstawy prawnej. Za zgodą stron odczytywać można zeznania innych świadków, którzy nie stawili się do sądu."

Art.  8.

Wprowadza się do ustawy postępowania karnego z 1864 r. następujące postanowienia:

a) Art. 633 u. p. k. otrzymuje brzmienie następujące:

"Rozprawa główna w każdej sprawie winna odbywać się bez przerwy, prócz wypadków niżej wymienionych."

b) Wprowadza się art. 6331 u. p. k. w brzmieniu następującem:

"Przerwy niezbędne dla wypoczynku zarządza przewodniczący".

c) Art. 634 u. p. k. otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeśli sąd uzna za niezbędne przerwać rozprawę w celu zebrania dodatkowych wiadomości lub ściągnięcia dodatkowych dowodów, zwłaszcza w celu wezwania lub przymusowego sprowadzenia świadków lub biegłych, którzy nie stawili się, wówczas przerwana rozprawa po jej podjęciu toczy się w dalszym ciągu, poczynając od czynności, na której ją przerwano."

d) Wprowadza się art. 6341 - 6343 u. p. k. w brzmieniu następującem:

"Art. 6341 u. p. k. "Rozprawą przerwać można raz lub więcej razy, ogłaszając natychmiast ustnie o jej następnym terminie. Przed przystąpieniem do dalszej rozprawy przewodniczący lub jeden z sędziów przedstawia ustnie dotychczasowy jej przebieg na podstawie akt sprawy."

Art. 6342 u. p. k. "W czasie przerwy, przewidzianej w art. 634, sędziowie mogą brać udział w innych rozprawach i czynnościach urzędowych."

Art. 6343 u. p. k. "W razie podjęcia przerwanej przez sąd rozprawy (art. 634) każdy sędzia może zażądać powtórzenia bądź całej rozprawy, bądź poszczególnych czynności. O wnioskach w tym względzie prokuratora i stron orzeka sąd."

e) Art. 635 u. p. k. otrzymuje brzmienie następujące:

"Rozprawę należy przeprowadzić od początku, jeśli skład sędziów ulegnie zmianie, lub gdy od czasu ostatniej przerwy do podjęcia rozprawy minęło więcej czasu niż czternaście dni."

f) Art. 640 u. p. k. uzupełnia się dodaniem na końcu wyrazów: "albo postanawia przeprowadzić rozprawę częściowo i w razie potrzeby przerwać ją w myśl art. 634".
Art.  9.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art.  10.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1928 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.114.971

Rodzaj: Rozporządzenie z mocą ustawy
Tytuł: Zmiana niektórych przepisów o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Data aktu: 19/12/1927
Data ogłoszenia: 23/12/1927
Data wejścia w życie: 01/01/1928