Zmiana taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Dz.U.27.104.905
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 16 listopada 1927 r.
o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
§  1. Taryfy pocztową, telegraficzną i telefoniczną dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego ustala się w brzmieniu według załączników I, II i III do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 1  Odszkodowanie za zaginione przesyłki polecone wysyłane zagranicę, z wyjątkiem obszaru W. M. Gdańska, wynosi 60 złotych.

W obrocie zagranicznym odszkodowanie za zaginione paczki oraz za ubytek lub uszkodzenie ich zawartości, nie może przekraczać:

a) przy paczkach zwykłych:
do 1 kg. wagi 10 franków zł.
ponad 1 " 5 " " 25 " "
" 5 " 10 " " 40 " "
" 10 " 15 " " 55 " "
" 15 " 20 " " 70 " "
b) przy paczkach z podaną wartością - kwoty podanej przez nadawcę w walucie kraju nadania.

Odszkodowanie za paczki bez podanej wartości w obrocie ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad nie może przekraczać 1 franka złotego za każdy kilogram lub jego część

§  3. Wszelkie opłaty i należności oraz odszkodowania za paczki obrotu zagranicznego podane w odnośnych taryfach we frankach i centymach złotych przelicza się na walutę złotową według każdocześnie obowiązującej równowartości złotego polskiego do franka złotego.
§  4. Osobom, które do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia uiściły w całości lub częściowo opłaty budowlane za urządzenie lub przeniesienie stacyj telefonicznych, żądane roboty wykonane będą na podstawie dotychczas obowiązującej taryfy.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w działach pocztowym i telegraficznym, załącznik I i II, od dnia 1 grudnia 1927 r., w dziale telefonicznym, załącznik III, od dnia 1 stycznia 1928 r.

Opłaty telefoniczne wstępne i instalacyjne, podane w §§ 1-7 załącznika III, obowiązują od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą sprzeczne z niniejszem rozporządzenia i taryfy, a w szczególności: rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1926 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej (Dz. U. R. P. № 88, poz. 490), rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 78, poz. 684), rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy (Dz. U. R. P. № 109, poz. 984) i rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1926 r. dotyczące zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy (Dz. U. R. P. № 82, poz. 457)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  2

I. TARYFA POCZTOWA.

PRZESYŁKI LISTOWE.

grafika

ZAŁĄCZNIK 
II. TARYFA TELEGRAFICZNA.

A. OBRÓT WEWNĘTRZNY.

grafika

ZAŁĄCZNIK 
III. TARYFA TELEFONICZNA

grafika

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. (Dz.U.28.97.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1929 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. (Dz.U.28.97.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1929 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.104.905

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Data aktu: 16/11/1927
Data ogłoszenia: 29/11/1927
Data wejścia w życie: 01/12/1927, 01/01/1928, 29/11/1927