Zm.: rozporządzenie z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.24.113.1003
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1924 r.
o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107, poz. 783).
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 roku o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 55, poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf 45 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 roku w sprawie statystyki celnej {Dz. U. R. P. № 107, poz. 783) otrzymuje brzmienie następujące:

Najniższy wymiar opłaty statystycznej, uiszczanej od jednego zgłoszenia, ustala się na 5 groszy.

§  2. 1 (uchylony).
§  3. Paragraf 47 powyższego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

Od zwierząt żywych opłata statystyczna wynosi: 30 groszy od jednej sztuki koni i bydła rogatego; 15 groszy od jednej sztuki owiec, kóz i świń; 5 groszy od każdych 2 sztuk ptactwa wszelakiego; 5 groszy od jednej sztuki innych zwierząt żywych.

§  4. Paragraf 64 powyższego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

Materjał statystyczny, t. j. karty zgłoszeń statystycznych tryplikaty kwitów celnych, oraz notatki statystyczne winny urzędy celne przesyłać w terminach, oznaczonych przez Ministra Skarbu na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego.

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1925 roku. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U.. R. P. № 94, poz. 748) oraz rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1923 r. w sprawie pobierania opłat statystycznych w markach polskich według wartości stałej jednostki złotej (Dz. U. R. P. № 137, poz. 1146).
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza sio. Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Kolei.
1 § 2 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 6 maja 1925 r. (Dz.U.25.53.358) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1925 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020