Związek uzasadnia swój w niosek trudną sytuacją finansową podmiotów leczniczych, przejawiającą się między innymi brakiem środków na modernizację posiadanej infrastruktury. Placówki nie mają możliwości pokrycia wydatków na realizację tego zadania z zaniżonych kontraktów z NFZ, gdyż najczęściej nie pozwalają one nawet na zbilansowanie kosztów bieżącej działalności szpitali. Poza tym ZPP wymienia inne czynniki takie jak niedostatki budżetów samorządowych (szczególnie powiatów) czy brak możliwości wykorzystania do końca 2016 roku środków unijnych z perspektywy 2014 – 2020 na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Według wyliczeń Związku blisko jedna trzecia szpitali powiatowych nie będzie w stanie, z obiektywnych powodów, spełnić wymogów określonych ustawą o działalność leczniczej, a w konsekwencji zmuszonych zostanie od stycznia 2017 roku zaprzestać działalności medycznej, ze szkodą dla lokalnych społeczności.

Związek podkreśla, że samorządom terytorialnym zależy na odpowiednim poziomie usług medycznych, ale bez pomocy ze strony rządu, nie będzie możliwe dostosowanie szpitali do podwyższonych standardów technicznych i sanitarnych.

„Za konieczne uważamy więc, uruchomienie rządowego programu wsparcia procesu osiągania tych standardów, środkami z budżetu państwa, podobnie jak miało to miejsce w przypadku  osiągania tego typu wymogów przez jednostki pomocy społecznej (np. domów pomocy społecznej czy też domów dziecka)” – postuluje Związek Powiatów Polskich.