Projektowane zmiany wynikają analizy funkcjonalnej oraz praktyki stosowania dotychczasowo obowiązujących przepisów. Ujednoliceniu mają ulec zasady wystawiania recept pro auctore oraz pro familiea.

Częściowo zostały również uwzględnione postulaty środowiska lekarskiego dotyczące wprowadzenia regulacji zobowiązującej do wypisywania na recepcie adresu siedziby osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, a w przypadku jego braku adresu zamieszkania osoby uprawnionej. Przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają obowiązek wpisywania na recepcie adresu miejsca udzielania świadczenia, gdyż pozwala to na dokładne ustalenie przez NFZ jaki podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawił receptę. Zmiana ta uwzględnia specyfikę wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej w miejscu wezwania, w tej sytuacji wpisywać będzie się adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Ograniczony zostanie obowiązek wypisywania numeru REGON na recepcie w miejscu wpisywania danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy jedynie do przypadku gdy osoba takowy posiada. Obecnie przepisy nakładają taki obowiązek również na podmioty, które numeru REGON nie mają nada, bądź w o ogóle nie mają zarejestrowane praktyki lekarskiej.

Projektowane przepisy rozwiewają również wątpliwości co do możliwości podawania na recepcie międzynarodowej nazwy leku. Projektowane zmiany taką możliwość dopuszczają.

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj recepty - z adnotacją „Rpw” oraz rezygnuje się z koloru „różowego”. Po nowelizacji wszystkie recepty będą miały kolor biały.

Nowe recepty będą posiadały numer rozpoczynający się od „07” (zmiana w załączniku nr 4 do rozporządzenia).

 W przypadku lekarz nieposiadających umów z Narodowym Funduszem Zdrowia recepty z adnotacją „Rpw” proponuje się, aby zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi receptę lekarzom przydzielali właściwi wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni

Lekarze posiadający umowy będą otrzymywali recepty na dotychczasowych zasadach.

Tak, jak obecnie nie będzie musiała spełniać wymagań recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji i nieposiadające kategorii dostępności „Rpw”.

Proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” będą mogły być wystawianie na obecnych drukach jedynie do dnia 31 marca 2013 r

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 grudnia 2012 r.