Tym razem jednak zmiany mają charakter wyłącznie techniczny - modyfikacji uległy kody produktów rozliczeniowych. Po szczegóły należy sięgnąć do załącznika nr 1n, stanowiącego integralną część zarządzenia. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia ogłoszonym zmian do umów zawartych ze świadczeniodawcami. Co ważne, zmiany stosuje się również do umów zawartych po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek
Źródło: www.nfz.gov.pl