Zmiany w umowach w rodzaju leczenie szpitalne
\\

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie wprowadzające zmiany do określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Wydanie nowego zarządzenia pozostaje w związku z ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zarządzenie zmienia kilka załączników w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) nr 27/2012/DGL. Zmiany polegają między innymi na:

- dodaniu programu lekowego „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72.0)”;

- usunięciu wymagań dla programu „Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)”;

- dodaniu kodów EAN dla niektórych substancji czynnych, zamianie kodu EAN oraz wykreśleniu kodów EAN;

- dodaniu ryczałtu za diagnostykę w programie leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej, a także usunięciu ryczałtu za diagnostykę w programie leczenia zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) nr 57/2014 wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

\
Data publikacji: 2 września 2014 r.