Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie wynika z art. 63 pkt 6 ustawy refundacyjnej, który dokonał zmiany w treści art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W nowym akcie uwzględniono zmiany wprowadzone w zakresie struktury organizacyjnej szkoły podstawowej (dookreślono w przypadku dzieci w wieku 5 lat, iż chodzi o dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaś dzieci w wieku 6-7 lat sklasyfikowano jako uczniów klasy I). Zrezygnowano z określenia wieku uczniów na rzecz określenia etapu ich edukacji. Dokonano także zmiany porządkowej zastępując określenie "rodzice" na "przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni lub faktyczni" w części dotyczącej warunków realizacji wizyt patronażowych. Wykreślono także z bilansu w 12 miesiącu życia dziecka obowiązek kontroli wielkości blizny poszczepiennej BCG.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, dokonano zmiany w załączniku nr 5 poprzez wprowadzenie do warunków realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rejestratora rozmów telefonicznych, co ma służyć poprawie jakości udzielanych świadczeń oraz wzrostowi bezpieczeństwa pacjentów. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl