Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów Nr 22/2015/BK wprowadza zmianę, iż numer rachunku bankowego, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne dla zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z wydaną decyzją administracyjną, o której mowa w art. 42j ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), ustala oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie ustanawia również procedurę ustalania numeru rachunku bankowego zagranicznych podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku nieotrzymania z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o numerze rachunku bankowego przyjętym do rozliczeń z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje ustalenia numeru rachunku bankowego, z zastosowaniem co najmniej dwóch określonych poniżej sposobów:

a) uzgodnienie na piśmie z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

b) uzgodnienie za pośrednictwem faksu z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

c) uzgodnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej,

d) porównanie z posiadaną dokumentacją.

W przypadku otrzymania z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o numerze rachunku bankowego przyjętego do rozliczeń z zagranicznym podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje weryfikacji otrzymanego numeru rachunku bankowego z zastosowaniem co najmniej jednego ze sposobów, o których mowa w pkt 1

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy numerem rachunku bankowego otrzymanym z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a ustalonym w drodze weryfikacji, o której mowa w pkt 2, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje ustalenia prawidłowego numeru rachunku bankowego w sposób określony w pkt 1