31 grudnia 2015 r. weszły w życie zmiany w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z którymi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami A1, A2 i A może otrzymać jedynie osoba, która posiada prawidłowe widzenie stereoskopowe. Ponadto orzeczenie AM, B1, B, B+E, T może być wydane, pod pewnymi warunkami, takiej osobie, u której stwierdzono jednooczność lub diplopię.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 2247) obniża wymagania zdrowotne w zakresie widzenia stereoskopowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1, A2, A. Powyższa zmiana zrównuje więc wymagania z wymaganiami dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B, B+E lub T. Dzięki temu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B+E, T oraz A1, A2, i A będzie mogła otrzymać, pod pewnymi warunkami, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej jednooczności lub diplopii.

Rozporządzenie zmieniające usuwa z załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) - dalej r.b.l.k. - "Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu i równowagi" część II. Stan narządu równowagi "np. próby Romberga i Uterbergera lub próby Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku". Test dynamicznej ostrości wzroku jest badaniem, które w przypadku niektórych grup pacjentów (np. z dyskopatią w odcinku szyjnym kręgosłupa) może wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne.

Dodatkowo rozporządzenie zmieniające wprowadza do "Szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego podczas snu" pojęcie obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej oraz ciężkiej, czy wymagania, jakie w celu uzyskania lub przedłużenia ważności prawa jazdy musi spełniać osoba, u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, do których zaliczono:

1) przedstawienie opinii lekarza prowadzącego leczenie potwierdzające leczenie,

2) przestrzeganie zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności,

3) przeprowadzenie regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Rozporządzenie zmieniające doprecyzowało także przepisy dotyczące wypełniania wzoru orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez uprawnionych lekarzy w zakresie zaznaczania odpowiednich grup kategorii prawa jazdy.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza także przepis przejściowy, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie wydane na podstawie § 7 ust. 1 r.b.l.k. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 grudnia 2015 r.