Zmiany w badaniach dla poratowania zdrowia dla nauczycieli akademickich
\\

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem dotyczącym udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu dla podratowania zdrowia. Nowy akt normatywny określał będzie między innymi zakres badania, które obejmie badanie podmiotowe oraz przedmiotowe z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu ruchu czy układu nerwowego.

Przekazany w dniu 27 sierpnia 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego aktu normatywnego, oprócz zakresu badania nauczycieli akademickich, wprowadza dla rektora wzór skierowania na badania lekarskie, zaś dla uprawnionych lekarzy wzór orzeczenia lekarskiego o braku albo potrzebie udzielenia urlopu dla podratowania zdrowia. Dotychczas o potrzebie udzielenia wskazanego urlopu orzekali lekarze ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela akademickiego. Według projektu, orzeczenia będą wydawać lekarze posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy.

Projektowany akt normatywny ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla podratowania zdrowia (Dz. U. Nr 247, poz. 1817), które ma utracić moc obowiązującą z dniem 1 października 2014 r. W porównaniu do wskazanego aktu, w projekcie zrezygnowano z określenia sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz jej udostępnienia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

\
Data publikacji: 2 września 2014 r.