Działalność oraz planowany rozwój szpitala wpisuje się w założenia i cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  oraz założenia Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020

Zielonogórski szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, wykorzystując wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz dobre wyposażenie w sprzęt medyczny. Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim między innymi w zielonogórskim szpitalu jest najwięcej nowoczesnych, wysokospecjalistycznych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 

Centrum urazowe

Szpital pełni także funkcję jednego z 14 w kraju i jedynego w północnozachodniej jego części centrum urazowego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała. Szpital jest obecnie jednostką wiodącą w zakresie leczenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin urazowych. Dlatego rozwój w kierunku leczenia urazów jest niezbędny.

Bardzo ważnym elementem rozwoju szpitala jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Aby osiągnąć ten cel szpital między innymi zacieśnił współpracę z Medycznym Studium Zawodowym, a także był inicjatorem utworzenia kierunku bioinżynierii medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szpital stanowi także bazę dydaktyczno-naukową na potrzeby utworzonego w 2015 roku w UZ kierunku lekarskiego.

 

W strategii szpitala wskazano na potrzebę utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, co podyktowane jest ograniczoną obecnie dostępnością do świadczeń w zakresie pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych, brakiem oddziału intensywnej opieki medycznej dla dzieci, brakiem centrum urazowego dla dzieci oraz częstymi migracjami zdrowotnymi lubuskich pacjentów do 18. roku życia do placówek w innych województwach.

Planowane inwestycje

Na lata 2016-2020 planowana jest kontynuacja wielu inwestycji, w tym miedzy innymi tworzenie pracowni cystostatów (trwają prace budowalne, których zakończenie planowane jest na koniec 2016 roku), modernizacja jedynego w Lubuskiem oddziału chorób zakaźnych oraz dokończenie remontu pododdziału nabytych niedoborów immunologicznych (HIV), modernizacja oddziału chorób płuc oraz zakładu radioterapii.

Realizowana jest także inwestycja dotycząca utworzenia stacji uzdatniania wody, modernizacja budynku E (laryngologiczno-okulistycznego) oraz przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Nowe zamierzenia dotyczą utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, budowy łącznika szpitala, co spowoduje powiększenie klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacja i remont budynku L pod potrzeby onkologii i hematologii, powiększenie bazy łóżkowej klinicznego oddziału chorób wewnętrznych, utworzenie pracowni radiologii zabiegowej. 

W planach jest także budowa stacji oczyszczania ścieków i uzdatniania wody na potrzeby klinicznego oddziału chorób zakaźnych, modernizacja oddziałów i poradni w istniejących budynkach szpitala: laryngologii, okulistyki, kardiologii, nefrologii i stacji dializ, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej i urologii, a także rozwój bazy dydaktyczno-naukowej na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych.

Placówka kupi aparaturę medyczną i informatyczną oraz rozbuduje i zmodernizuje infrastrukturę techniczną.Źródło: www.lubuskie.pl