Blisko 1,8 tysiąca osób chce studiować medycynę na Uniwersytecie Zielonogórskim - podają lubuskie media, powołując się na dane uczelni. Uczelnia zamierza przyjąć 60 osób, które kształcić się będą na nowym kierunku. Oznacza to, że o jeden indeks stara się 30 kandydatów.

13 lipca 2015 roku Uniwersytet Zielonogórski ogłosi listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 20 lipca 2015 kandydaci muszą potwierdzić wolę nauki. Lista przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 24 lipca 2015.

Decyzję o uruchomieniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim przywiózł do Zielonej Góry 21 maja 2015 roku ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Kierunek lekarski na UZ ruszy od października 2015. Początkowo będzie kształcić 60 studentów. W jego powstanie od początku mocno zaangażował się zarząd województwa. Niezbędne były wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę. Samo przystosowanie szpitala w Zielonej Górze na potrzeby uruchomienia kształcenia to 21,3 mln zł.

- Pomogliśmy też uczelni w doposażaniu Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. Koszt tego projektu to 3,8 mln zł. W nowej perspektywie też będą pieniądze na inwestycje w ochronie zdrowia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Teraz przekształcamy szpital w klinikę uniwersytecką - mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Baza dydaktyczna na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim jest obecnie przygotowywana. Najważniejszą część tej bazy stanowią realizowane inwestycje: Zakład Patomorfologii i Ośrodek Medyczny Nauk Podstawowych oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy budynku „U” szpitala. Koszt tej inwestycji wynosi 21,3 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 18 mln zł.

Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu.

Dodatkowo na potrzeby prowadzenia praktyk studenckich realizowana jest inwestycja obejmująca dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów kierunków medycznych (koszt inwestycji wynosi 8,6 mln zł).

W fazie realizacji znajduje się projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia” dotyczący m.in. doposażenia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim (koszt projektu wynosi 12,7 mln zł, z czego 3,8 mln zł to koszty infrastruktury pod kierunek lekarski; dofinansowanie LRPO – 3,2 mln zł).

W związku z kształceniem praktycznym i przebywaniem studentów na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, rozważana jest ewentualność zapewnienia dodatkowego zaplecza dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, czyli częściowe zagospodarowanie Polikliniki MSW lub Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze.

W Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie powstało Centrum Innowacji - Technologie dla Zdrowia Człowieka, którego celem jest stworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii, koncentracja i integracja zasobów intelektualnych oraz badawczych (nowoczesna aparatura, działania interdyscyplinarne oraz włączenie się do europejskiej sieci badań naukowych (zdrowie, nowe technologie dla zdrowia). Koszt inwestycji to 22,6 mln zł (dofinansowanie LRPO 19,1 mln zł).

Dodatkowo, Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę, aby budynek „F” przy ulicy Zyty w Zielonej Górze docelowo przekazać Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby nowego kierunku lekarskiego. Planowane jest tam utworzenie dziekanatu dla nowego kierunku.

Przewidywany roczny koszt kształcenia na kierunku lekarskim na podstawie wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego szacowany jest na 604.890 zł w 2015 r., 4.032.600 zł w 2016 roku, 6.048.900 zł w 2017 roku, 8.065.200 zł w 2018 roku, 10.081.500 zł w 2019 roku, 12.097.800 zł w 2020 roku. Środki na kształcenie w wysokości 6 mln zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370) Uniwersytet Zielonogórski musi spełnić określone wymogi kadrowe. Minimum kadrowe na kierunku lekarskim stanowi 6 samodzielnych nauczycieli akademickich (profesor lub doktor habilitowany nauk medycznych) i 8 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych. Deklaracje zatrudnienia na Uniwersytecie Zielonogórskim, jako podstawowym miejscem pracy w związku z tworzeniem kierunku lekarskiego przez samodzielnych nauczycieli akademickich oraz nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora, zostały złożone w liczbie wymaganej powyższym rozporządzeniem. Był to jeden z warunków uzyskania pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.