Rozporządzenie zostało wydane w  związku z dodaniem nowych substancji psychoaktywnych do wykazu regulowanego przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomani. Zmienia ono przepisy dotyczące postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń. 

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2011 roku w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywanie oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych (Dz. U. Nr 294, poz. 1738).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, uwzględnia on specyfikę podmiotów przechowujących środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1, środki zastępcze, lub nowe substancje psychoaktywne. Zgodnie z projektem rozporządzenia, jednostki organizacyjne administracji rządowej, jednostki Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostki organizacyjne szkół wyższych i jednostki naukowe nie będą niszczyły wskazanych wyżej substancji. Przesądzono, iż podmioty te powinny przekazywać substancje posiadaczom zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.