Wiceminister Zdrowia Agnieszka Pachciarz przekazała do wiadomości NRL korespondencję z Prezesem Porozumienia Zielonogórskiego Jackiem Krajewskim dotyczącą zarządzenia Prezesa NFZ na temat określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS z 11 stycznia 2012 r. Ministerstwo stwierdza, że „NFZ może wymagać od świadczeniodawców gromadzenia innych niż wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, o ile są one niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych. W tej sytuacji zarządzenie Prezesa nie jest sprzeczne z cytowanym wyżej rozporządzeniem MZ”.

Zastrzeżenia do zarządzenia Prezesa NFZ zgłaszały PZ i NRL, domagając się zniesienia wymogu podawania „identyfikatora technicznego komórki organizacyjnej w systemie płatnika”.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl