Wydłużenie średniej długości życia i starzenie się populacji będzie stwarzać problemy geriatryczne dla opieki społecznej. Nastąpi wzrost liczby osób niepełnosprawnych (następstwo wypadków przy pracy) oraz wad genetycznych. Dane statystyczne wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych rośnie, szczególnie dotyczy to ludności wiejskiej. Spadek przyrostu naturalnego stwarza problem z odtworzeniem populacji, pośrednio także problemy ekonomiczne, znaczny wzrost przyrostu naturalnego w innych krajach jednoznacznie komplikuje sytuację.

Można się obawiać nasilenia społecznych patologii, takich jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, wzrost liczby samobójstw i zjawiska prostytucji.

Według autora opracowania głównymi problemami zdrowotnymi są: wysoki odsetek chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, urazów, wypadków oraz zatruć wśród przyczyn umieralności, dlatego rozpoznanie sytuacji, leczenie chorób, profilaktyka i promocja zdrowia, stanowią ważne zadania dla jednostek ochrony zdrowia.

Administracja państwowa, samorządowa i ochrony zdrowia przy rozpatrywaniu spraw bieżących muszą brać pod uwagę trendy zdrowotne w nadchodzących latach.

Monografia „Zagrożenia życia publicznego” zawiera uaktualnione dane dotyczące najważniejszych faktów z sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski, takich jak: długość życia  i umieralność Polaków, chorobowość podlegająca hospitalizacji, obciążenia nowotworami złośliwymi, zaburzenia psychiczne, zachorowania na choroby zakaźne, wypadki i zatrucia, zagrożenia środowiskowe, czynniki ryzyka związane ze stylem życia. Zawiera także omówienie wydatków na ochronę zdrowia oraz infrastrukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się ludność Polski i w 2012 roku wynosiła 38 200 tys. osób. Zmniejszyła się liczba urodzeń, a zagrożenie ubóstwem utrzymuje się w dalszym ciągu na znacznym poziomie.

Nieznacznie uległa zwiększeniu długość życia, w dalszym ciągu największym zagrożeniem są choroby układu krążenia, choroby nowotworowe oraz przyczyny zewnętrzne. Utrzymuje się ciągle wysoki poziom umieralności związanej  z  wypadkami drogowymi. Pogłębia się różnica w wydatkach na ochronę zdrowia  w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej.

Monografia zawiera uaktualnione dane dotyczące najważniejszych faktów z sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski, takich jak: długość życia  i umieralność Polaków, chorobowość podlegającą hospitalizacji, obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce, zaburzenia psychiczne, zachorowania na choroby zakaźne, wypadki i zatrucia, zagrożenia środowiskowe, czynniki ryzyka związane ze stylem życia. Omawia wydatki na ochronę zdrowia oraz infrastrukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Andrzej Denys - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, nauczyciel akademicki; specjalista w zakresie mikrobiologii lekarskiej, wirusologii, zdrowia publicznego i promocji zdrowia, ponadto prowadzi wykłady z zakresu bioterroryzmu; autor i współautor wielu publikacji naukowych z tych dziedzin; wieloletni pracownik Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, współpracuje także z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.