Pacjent zawsze ma prawo żadać wypisu ze szpitala na własne żądanie. Nie ponosi wówczas żadnych prawnych konsekwencji swej decyzji. Wbrew tzw. "obiegowej" opinii nie wolno takiemu pacjentowi odmówić pomocy, gdy jej potrzebuje. Dotyczy to także przypadku, gdy po prostu zmienił zdanie. Istotą tego pytania powinno jednak być rozważenie samej procedury w kontekście bezpieczeństwa prawnego szpitala. Procedura wypisania się na własne żądanie jest opisana w art. 29 ust.  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. Zgodnie z powołanymi regulacjami pacjent, który zapowiada wypis na własne żądanie, czyli żąda wypisania ze szpitala musi być poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.