Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 roku orzekł o niekonstytucyjności zapisu ustawy o rencie socjalnej w zakresie, w jakim uzależnia on przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium RP. W związku z tym wyrokiem powstała konieczność zmiany ustawy o rencie socjalnej jak również ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Umożliwienie obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej mającym miejsce zamieszkania w Polsce oraz członkom ich rodzin pobierania renty socjalnej, mimo czasowego przebywania poza granicami Polski, spowodowało również konieczność doprecyzowania przepisów w zakresie przychodów uzyskiwanych przez osoby uprawnione w odniesieniu do zawieszenia prawa do renty.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do renty socjalnej ulegać będzie zawieszeniu w zakresie osiągania przychodu uzyskanego za granicą z tytułów określonych w art. 10 pkt 1-5 ustawy o rencie (m. in. zatrudnienie, służba w wojsku lub inna działalność zarobkowa, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie).

W związku z tym zapisem zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Ne 164, poz. 1027 z późn. zm.). Projekt proponuje nadanie nowego brzmienia art. 72 ust. 2 ustawy o świadczeniach tak, aby zachować te same zasady dotyczące wygaśnięcia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, w stosunku do osób, którym zawieszono prawa do renty socjalnej, niezależnie od tego czy dochód będący przesłanką zawieszenia będzie osiągnięty w kraju, czy za granicą. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego będzie wygasać po upływie 30 dnia od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Ustawa zmieniająca ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK