Rada powiatu uchwaliła projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Wójtowie i burmistrzowie zainteresowanych miejscowości ocenili projekt pozytywnie. Natomiast pozytywnej opinii nie wydała okręgowa rada aptekarska. Wskazała między innymi, że wydłużenie godzin pracy aptek nie ma uzasadnienia w faktycznych potrzebach ludności.

Przedstawiciele aptek wezwali radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanego przyjęciem uchwały. Jednak rada odmówiła uwzględnienia wezwań właścicieli aptek do usunięcia naruszenia.

Jeden z przedsiębiorców prowadzący aptekę wniósł do sądu administracyjnego skargę na uchwałę. Jego zdaniem nie posiadała ona uzasadnienia, co powodowało jej nieważność.

WSA przyznał rację skarżącemu przedsiębiorcy.

W ocenie sądu uchwała nie zawierała uzasadnienia. Brak uzasadnienia natomiast wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały.

Sąd podkreślił, iż skoro podjęto rozmowy z właścicielami aptek i skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, organ powinien ustosunkować się do tych wniosków i ocen i wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia uwag wskazanych podmiotów stwierdzających, że potrzeby ludności nie uzasadniają przyjętego harmonogramu dyżurów.

W ocenie sądu konieczne jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się rada przy jej podejmowaniu.

Wymóg ten należy łączyć z obowiązkiem działania organów administracji publicznej na podstawie prawa, co w połączeniu z zasadą zaufania do organów samorządowych, rodzi po stronie władzy publicznej obowiązek motywowania jej rozstrzygnięć - jako elementu jawności działania władzy publicznej – przypomniał sąd.

O ile organ decyduje się na szersze konsultacje ze środowiskiem właścicieli aptek, to z uzasadnienia winno wynikać, dlaczego postulaty nie zostały uwzględnione w szczególności, jeżeli one są w jakimś zakresie zbieżne z opinią samorządu aptekarskiego.

Wyrok WSA w Poznaniu z 7.12.2016 r., sygn. akt IV SA/Po 412/16, nieprawomocny

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>