Podczas spotkania omówiono proces wdrażania dyrektywy 2010/32/EU dotyczącej umowy ramowej w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali w poszczególnych państwach członkowskich, doświadczenia we wdrażaniu wytycznych i budowaniu świadomości na temat poważnych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przez urazy sprzętem medycznym.
Jak wynika z ankiet przeprowadzonych podczas konferencji większość pielęgniarek obserwuje w swoim miejscu pracy wyraźny postęp w kierunku spełniania wymagań dyrektywy. Ok. 70% pielęgniarek przyznało, że miało dostęp do bezpiecznego sprzętu, jednak jedynie w przypadku niektórych zabiegów, natomiast 30% nie miało w ogóle dostępu do bezpiecznego sprzętu w trakcie wykonywania swojej pracy. Zwrócono również uwagę na częsty brak ocen ryzyka w miejscu pracy (nie tylko wśród pracowników), a także działań zwiększających świadomość i szkoleń związanych z zapobieganiem zranień ostrymi narzędziami oraz brak wykorzystywania wiedzy praktycznej pielęgniarek przy specyfikacji sprzętu jako spełniającego wymogi bezpieczeństwa przed zranieniami.
W Polsce implementację przepisów Dyrektywy 2010/32/EU do prawa krajowego wprowadzono za pomocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696).

Źródło: www.nipip.pl