Brak w naszym kraju oddziałów geriatrycznych, ośrodków pobytu dziennego finansowanych ze środków publicznych i rozwiązań dla innych form opieki, w tym opieki domowej. Jedyną formą troski o seniorów jest zasiłek wypłacany osobom, które ukończyły 75 rok życia w kwocie około175 zł miesięcznie jako dodatek do emerytury lub renty.

Działania w zakresie opieki senioralnej prowadzone są zarówno przez system opieki zdrowotnej (zakłady opieki długoterminowej, opieka długoterminowa domowa) jak i przez system pomocy społecznej (stacjonarne domy pomocy społecznej, opieka domowa świadczona przez ośrodki pomocy społecznej). Obydwa systemy nie komunikują się pomiedzy sobą, stąd częste powielanie pomocy i zła koordynacja usług.

Znaczna liczba seniorów pozostaje poza obszarem działania obu sytsemów, ponieważ nie są to osoby aż tak chore aby korzystać z systemu opieki zdrowotnej, ani tak ubogie aby objął ich zainteresowaniem system opieki społecznej. Część seniorów, korzysta z niekwalifikowanej opieki świadczonej przez szarą strefę, opłacając te usługi z własnych zasobów lub dzięki pomocy rodziny – podkreśla Agnieszka Szpara, która podczas Kongresu będzie mówiła na temat zintegrowanej opieki dla seniroów.

Obecnie zintegrowany system nie istnieje w Polsce z powodu  rozproszonych w różnych miejscach środków finansowych, nieprecyzyjnych oraz nieczytelnie określonych zadań i zakresu usług  a także dublowaniem zadań i usług na różnych poziomach zarządzania opieką.    

Model zintegrowany czyli koordynujący działania służb medycznych oraz opieki społecznej to korzyści dla podopiecznych, ich rodzin oraz płatników, polegające na podniesieniu poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji ze świadczonych usług, to także lepsze wykorzystanie zasobów oraz możliwość objęcia opieką większej liczby osób. System taki oznacza również niższe koszty (nawet 30 procent oszczędności w kosztach hospitalizacji).

Model zintegrowanej opieki dotyczy przepływu podopiecznych pomiędzy przychodnią,  szpitalem, zakładem opiekuńczo-leczniczym oraz  opieką w domu, która staje się podstawowym miejsce świadczenia usług.

W Kongresie Zdrowego Starzenia udział zapowiedzieli: minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, oraz minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Kongres otworzyła marszałek sejmu Ewa Kopacz. Drugiego dnia organizatorzy spodziewają się wizyty premiera Donalda Tuska.

Celem organizowanego przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się Kongresu jest uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, wojewodą mazowieckim oraz miastem stołecznym Warszawą.

Na temat Kongresu pisaliśmy w artykule: Kongres Zdrowego Starzenia uzgodni cele polityki senioralnej.