Zgodę prezesa NFZ na leczenie poza granica kraju można uzyskać, jeżeli wnioskowane leczenie lub badanie diagnostyczne aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju, zostało ono ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych oraz gdy udzielenie wnioskowanego leczenia lub badania diagnostycznego jest niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy zdrowia wnioskodawcy.

Czytaj także: NFZ uruchomił Portal Krajowego Punktu Kontaktowego >>>

Wniosek do prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń wypełniany jest w części III przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - specjalistę w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

Lekarz, wypełniając wniosek, musi zawrzeć w nim informacje dotyczące zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, uzasadnienie wyboru zagranicznego podmiotu, rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiące przyczynę złożenia wniosku, oraz  rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji  Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, informacje o dotychczasowym przebiegu  choroby  i zastosowanym leczeniu, prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, wskazanie szczegółowego zakresu  leczenia  lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek, uzasadnienie konieczności leczenia w zagranicznym podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, wraz ze wskazaniem przyczyn braku możliwości przeprowadzenia leczenia na terenie kraju oraz w przypadku gdy zachodzi taka konieczność - wskazanie środka transportu do miejsca leczenia poza granicami kraju wraz z uzasadnieniem jego zastosowania.

Czytaj także: 15 listopada 2014 wchodzi w życie ustawa transgraniczna >>>

Wniosek, który wypełnia także pacjent, składany jest w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. W przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym, do wniosku dołącza się tłumaczenie tej dokumentacji na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Prezes NFZ może odmówić wydania zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, gdy w trakcie postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że wnioskowane świadczenie nie zostało ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych lub że przeprowadzenie wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych jest możliwe w ośrodkach krajowych, oraz że przyniesie ono poprawę stanu zdrowia wnioskodawcy.

Decyzja prezesa NFZ jest decyzją ostateczną. Przysługuje od niej odwołanie do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezesa NFZ w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Dokumenty są dostępne na stronie NFZ www.nfz.gov.pl