Według obecnie obowiązujących przepisów, kierunek analityka medyczna, tak jak inne kierunki medyczne, jest realizowany w ramach jednolitych studiów magisterskich, po których zdobywa się tytuł diagnosty laboratoryjnego.

Projekt ustawy proponuje na tej specjalności wprowadzenie dwustopniowego systemu, czyli studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich.

Przygotowywana nowelizacja umożliwia uzyskanie dyplomu magistra, w tym także analityki medycznej (medycyny laboratoryjnej), drogą poza formalną czyli inną niż jednolite studia magisterskie na uniwersytetach medycznych. Projekt zakłada ułatwianie otrzymania dyplomu uczelni wyższej na zasadzie uznawania 50 procent programu kształcenia na podstawie doświadczenia zawodowego i potwierdzenia kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa, a wiedzę poprzez samokształcenie lub uczestnictwo w nieznanej jakości kursach i szkoleniach poza systemem szkolnictwa wyższego

Inaczej wygląda to w krajach Unii Europejskiej. W większości tych państw czynności polskiego diagnosty laboratoryjnego wykonują lekarze lub farmaceuci, a program kształcenia jest jednolity i opisany w Dyrektywie Unijnej. W Europie standardy kształcenia zawierają określenie minimalnego czasu trwania studiów na danym kierunku i odpowiadającej mu minimalnej ogólnej liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania dyplomu na tym kierunku oraz minimalnej ogólnej liczby godzin studiów.

Europejska Konferencja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (European Federation of Clinical Chemstry and Laboratory Medicine), na podstawie polskich standardów kształcenia w medycynie laboratoryjnej, przygotowała wspólne ramy kształcenia w oparciu o Syllabus EC4 i równoważność standardów kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w medycynie laboratoryjnej, co umożliwi uznawalności kwalifikacji polskich diagnostów specjalistów w państwach UE. Tymczasem w projekcie nowej ustawy te standardy nie będą obecne.

Projekt ustawy jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie i został przekazany do podkomisji nauki i szkolnictwa wyższego (komisji edukacji, nauki i młodzieży). Projekt będzie tematem spotkania tej podkomisji oraz komisji zdrowia, które będą miały miejsce 20 lutego 2014.

Przeciwko proponowanym zmianom protestuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, która mówi o obniżaniu jakości kształcenia i standardów wykonywania zawodu.
 

Można na ten temat przeczytać także w artykule:

Będą zmiany w kształceniu analityków medycznych