UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że takie działanie stanowi naruszenie konkurencji.

UOKiK podkreśla, że prawo ochrony konkurencji zakazuje ustalania cen towarów lub usług przez związki przedsiębiorców, takie jak stowarzyszenia, izby branżowe czy samorządy zawodowe. Niedozwolone porozumienia mogą mieć formę uchwał, dokumentów lub nieformalnych rozmów czy korespondencji. 

Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomagania Rozrodu to organizacja, która na zasadzie dobrowolności zrzesza podmioty udzielające świadczeń medycznych. 
Zebrane w postępowaniu antymonopolowym informacje i dowody wskazują, że wytyczne, zalecenia i rekomendacje w zakresie cen ofertowych były przekazywane na spotkaniach Związku oraz poprzez korespondencję elektroniczną. 

Podmioty zrzeszone w ZPOLNiWR stanowiły większość oferentów. Koordynacja działań wyeliminowała ryzyko, że zaproponowana wysokość cen będzie miała wpływ na wybór oferentów. Nie znając działań innych przedsiębiorców, mogliby zaproponować niższe stawki. Tym samym porozumienie mogło wpłynąć na konieczność przeznaczenia większej ilości środków publicznych przez Ministerstwo Zdrowia na realizację programu leczenia niepdłodności.

 

 

Za naruszenie prawa konkurencji UOKiK nałożył na Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomagania Rozrodu karę finansową w wysokości ponad 13 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: www.uokik.gov.pl