Autorka analizuje także postanowienia umowy na realizację recept oraz ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę pod kątem zagrożeń dla aptek. Szczególna uwaga została poświęcona obowiązkom ciążącym na aptece jako stronie umowy.

Publikacja zwraca także uwagę na pułapki, jakie mogą czekać na apteki w  związku z  zawieranymi umowami, oraz wskazuje, jak uchronić aptekę na przykład przed koniecznością zapłaty kar umownych. Podkreślono też, w jakich przypadkach niezbędne jest aneksowanie umowy na realizację recept i jakie dokumenty należy przedstawić przy zmianie umowy.

Osobny rozdział poświęcony został zakresowi i formom informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych NFZ w związku z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przedstawione tu zostały również zasady przekazywania aptekom przez NFZ należnej refundacji oraz poruszona została sprawa kontroli w aptece. Autorka szczegółowo omówiła ramy prawne kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Narodowy Fundusz Zdrowia, a  także Państwową Inspekcję Sanitarną.

„Trzeba pamiętać, że prawo nakłada wiele obowiązków nie tylko na kontrolowanego, lecz także na kontrolującego. Kontrolowany nie musi być biernym obserwatorem podczas kontroli, ale może –  korzystając z  przysługujących mu środków prawnych – skutecznie bronić swoich praw w trakcie oraz po zakończeniu kontroli” – czytamy we wstępie do publikacji.

Książka jest kontynuacją części pierwszej ”Prawa medycznego dla aptek”, stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych.

 

 

W opracowaniu omówione zostały ostatnie zmiany w ustawie refundacyjnej, dotyczące między innymi sporządzania recept w postaci elektronicznej i postaci papierowej, elektronicznej obsługi refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Publikacja porusza także zagadnienia związane z umożliwieniem pacjentom większej swobody w wyborze leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, innych niż przypisane na recepcie, jednakże niepowodujących powstania różnic terapeutycznych, wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na żądanie pacjenta czy bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne osób powyżej 75. roku życia.

W publikacji zaprezentowano także aktualne orzecznictwo, urzędowe interpretacje przepisów prawnych i wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnymi do funkcjonowania apteki. 

Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki oraz pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

 

Informacja o autorce:

Monika Kwiatkowska - radca prawny, mediator, arbiter sądu polubownego, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego, współautorka publikacji Meritum. Prawo farmaceutyczne (Warszawa 2016), ekspert współpracujący między innymi z Serwisem Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer S.A.

 

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo>>>

 

Źródło: www.profinfo.pl