W dniu 28 listopada 2014 r. na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Założeniem projektu jest rozszerzenie katalogu podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe, niebędące jednostkami budżetowymi.

Podmiotem tworzącym wskazanych jednostek wojskowych według projektu jest Minister Obrony Narodowej i posiadają one w strukturze organizacyjnej lekarza - w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą oraz gdy realizują zadania poza granicami państwa, co ma umożliwić realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Sił Zbrojnych bez potrzeby angażowania systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w oparciu o NFZ. Kolejną propozycją jest rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez służbę zdrowia jednostek wojskowych o między innymi świadczenia dedykowane do realizacji jednostkom polowej służby zdrowia, dzięki czemu będą mogły być one realizowane w pojeździe i innych urządzeniach przeznaczonych do realizacji świadczeń. Proponuje się również, aby Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie określające między innymi miejsce pobytu pacjenta, pomieszczenia, pojazdy i obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności leczniczej, wymagania jakim mają im odpowiadać czy standardy postępowania medycznego. Kolejną zmianą ma być wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dot. realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta - w warunkach polowych. Ma to pozwolić na uniknięcie ewentualnych roszczeń żołnierzy-pacjentów z tytułu braku odpowiednich warunków leczenia. W projekcie dokonano podziału praw i obowiązków pomiędzy kierownika jednostki budżetowej zaopatrującego podmiot leczniczy a kierownika podmiotu leczniczego. Te prawa i obowiązki, które wynikają z ustawy o finansach publicznych powierzono do prowadzenia kierownikowi jednostki budżetowej, natomiast inne czynności, które są związane z działalnością leczniczą, będą realizowane przez kierownika jednostki polowej służby zdrowia. Zasady tworzenia, przekształcenia, likwidacji i rejestrowania podmiotu leczniczego - jednostki wojskowej mają być analogiczne jak w przypadku tworzenia jednostek budżetowych. Również zasady wynagradzania i czasu pracy pracowników wskazanego podmiotu leczniczego mają być identyczne jak w przypadku jednostek budżetowych, zaś w przypadku czasu pracy pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa, zaproponowano stosowanie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2014 r.