Autor rozważa w artykule temat dotyczący opłat uzdrowiskowych i rozumienia pojęcia „szpital uzdrowiskowy” w świetle ustawy o działalności leczniczej.

Powołuje się między innymi na wyrok WSA w Szczecinie z 14 maja 2014 roku. 

„W analizowanym wyroku sąd stoi na stanowisku, że z regulacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym nie sposób wywnioskować, iż szpitalem jest wyłącznie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w postaci świadczeń szpitalnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Z treści analizowanego wyroku wynika, iż nie ma podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych, skoro zakres regulacji w obu przypadkach jest samoistny. Gdyby ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., to uczyniłby to wprost w cytowanym przepisie. Tymczasem ustawa posługuje się ogólnym określeniem „szpital”, nie różnicując w żadnym przepisie rodzajów szpitali, które podlegają lub nie podlegają zwolnieniu” – czytamy w artykule.

Czytaj: NSA: pacjenci szpitali uzdrowiskowych nie płacą opłaty klimatycznej>>>

Autor stwierdza, że każdy zakład lecznictwa uzdrowiskowego wykonuje działalność leczniczą i świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, świadczy je między innymi w ramach szpitala, którego zadania określone są przez ustawodawcę w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym z tą różnicą, że działającym na obszarze uzdrowiska i wykorzystującym jego warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

„Zatem podstawą przyjęcia do szpitala uzdrowiskowego jest nie tylko skierowanie na leczenie, ale także zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych (pobyty komercyjne). Zatem zapis ustawowy odnosi się do osób przebywających w określonych placówkach (w przedmiotowej sprawie szpitalach uzdrowiskowych), to nie ma znaczenia, czy dana osoba przebywa w nich na podstawie skierowania służby zdrowia, czy za pełną odpłatnością. Ważne jest jedynie to, czy przebywa w szpitalu i czy ten pobyt związany jest ze świadczeniami zdrowotnymi.” – czytamy w artykule.

Cały artykuł dostępny jest w czasopiśmie „Przegląd prawa publicznego” nr 1/2016

Dowiedz się więcej z czasopisma
Przegląd Prawa Publicznego - PRENUMERATA roczna
  • rzetelna i aktualna wiedza