Problem pobierania przez władze samorządowe opłaty uzdrowiskowej (tzw. opłaty klimatycznej) od pacjentów szpitali uzdrowiskowych już od 2013 roku był przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta do ministra zdrowia. Stanowisko o braku podstawy prawnej do pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku Rzecznik przekazał także wszystkim wojewodom wraz z wnioskiem o przekazanie tej informacji organom samorządu terytorialnego i zobowiązania ich do jej stosowania.

Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (art. 17 ust. 2) jednoznacznie wskazują, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalu.  Jednak na gruncie tej ustawy władze samorządowe często różnicowały szpitale w pojęciu ogólnym, od szpitali o charakterze specjalistycznym, jakimi są szpitale uzdrowiskowe. 

Czytaj: Rzecznik praw pacjenta: opłaty uzdrowiskowe w szpitalach bezprawne >>>

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalające skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie opłaty uzdrowiskowej jednoznacznie potwierdza brak zasadności takiego rozróżnienia, a tym samym brak podstawy prawnej do pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych.