Sąd Okręgowy w Krakowie badający sprawę z urzędu powziął wątpliwość, którą wyraził w pytaniu do Sądu Najwyższego: czy w postępowaniu prowadzonym na skutek zawiadomienia kierownika szpitala psychiatrycznego o przyjęciu do tego szpitala osoby, która nie wyraziła na to zgody, sąd uprawniony jest jedynie do zbadania przesłanek wskazanych w powołanym w zawiadomieniu przepisie? Czy też sąd może ustalać, czy zasadnym było przyjęcie tej osoby do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody na innej podstawie prawnej, w szczególności w oparciu o art. 24 ust. 1 tej samej ustawy?

Przepis ten mówi, że osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta wbrew jej sprzeciwom w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

Zdaniem Sądu Okręgowego można uznać, że sąd powinien zbadać prawidłowość przyjęcia do szpitala psychiatrycznego danej osoby jedynie na podstawie określonego przepisu zastosowanego przez lekarza przyjmującego, gdyż rolą sądu w takiej sprawie jest kontrola legalności działań podejmowanych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Cały artykuł: www.lex.pl

 [-OFERTA_HTML-]