Wniesiony w dniu 12 czerwca 2015 r. do Sejmu projekt ustawy nowelizującej ustawę o diagnostyce laboratoryjnej i ustawę o działalności leczniczej zakłada między innymi wprowadzenie zmian w definicjach zawodu diagnosty laboratoryjnego i czynności diagnostyki laboratoryjnej, co ma przyczynić się do wyeliminowania najczęściej powtarzających się błędów interpretacyjnych.

Jedną ze zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) jest wprowadzenie zapisu, iż wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności laboratoryjnej. Czynności diagnostyki obejmują między innymi badania laboratoryjne, działania zgodności do ustalenia zgodności tkankowej, wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej wyników badań czy nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej wykonywanej przez inne uprawnione osoby. Ponadto za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego projekt uznaje również pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. Projekt zakłada również zniesienie podziału na badania laboratoryjne i mikrobiologiczne badania laboratoryjne w ramach czynności diagnostyki laboratoryjnej.

W zakresie uprawnień do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej projekt ustawy wprowadza podział na uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty. Osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w sposób samodzielny jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie do czynności diagnostyki. Osoby, które posiadają tytuły technika analityki medycznej oraz licencjata uzyskanego na kierunku analityka medyczna, zgodnie z propozycją projektu mogłyby samodzielnie wykonywać czynności diagnostyczne w laboratorium kryminalistycznym.

Projekt zakłada również wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Kolejną propozycją jest wprowadzenie zmian dla kierowników laboratorium, zgodnie z którymi kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Zakłada się, iż kierownikiem można być w nie więcej niż jednym laboratorium.

W projekcie rozszerzono katalog sytuacji, w których diagnosta laboratoryjny mógłby odmówić wykonania zlecenia. Dzięki temu diagnosta będzie mógł wskazać czynniki mające lub mogące mieć wpływ na wyniki badania, dzięki czemu diagnosta będzie zwolniony z podejrzenia wykonywania badań niezgodnie z zasadami sztuki medycznej. Wśród zmian dotyczących odpowiedzialności zawodowej diagnostów, projekt wprowadza zapisy na wzór odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania innych zawodów (lekarza, lekarza dentysty czy pielęgniarki i położnej).

Zakłada się, iż ustawa nowelizująca miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2015 r.