Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP, obejmujące okres od 1 stycznia 2015. do dnia 31 grudnia 2015 roku. Jednym z najważniejszych wniosków płynących ze sprawozdania jest konieczność poprawy świadomości praw pacjentów oraz wiedzy lekarzy i osób korzystających z pomocy lekarskiej w tym zakresie. 

Ze sprawozdania wynika, że w roku 2015 do Rzecznika wpłynęło 71 366 spraw (sygnałów, zapytań, skarg). 438 razy Rzecznik wystąpił do właściwych organów oraz instytucji zmierzających do poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta. Prowadzonych było 1196 postępowań wyjaśniających, stwierdzono 538 przypadków naruszeń praw pacjenta w sprawach indywidualnych, w 425 przypadkach naruszeń praw pacjenta podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji zalecenia i wnioski Rzecznika. 90 spraw zostało zbadanych na miejscu.

W roku 2015 Rzecznik Praw Pacjenta zaopiniował także 69 aktów prawnych. 

Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów

Rzecznik w 2015 roku prowadził 111 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Liczba ta obejmuje postępowania zakończone, jak i wszczęte w 2015 roku, ale niezakończone do końca roku sprawozdawczego. W samym 2015 roku Rzecznik wszczął 88 postępowań tego typu.

W 2015 roku Rzecznik wydał 83 decyzje stwierdzające, że praktyki stosowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych naruszały zbiorowe prawa pacjentów. W 11 przypadkach Rzecznik nakazał zaprzestania stosowania tych praktyk. W 72 przypadkach stwierdził zaniechanie stosowania praktyk, 7 postępowań umorzono, 22 pozostają w toku.

Postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w których w 2015 roku uznano praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjenta dotyczyły praw  pacjentów do świadczeń zdrowotnych (2 postępowania), do informacji o stanie zdrowia (5 postępowań), do tajemnicy informacji związanych z pacjentami (1 postępowanie), do dokumentacji medycznej (71 postępowań), do poszanowania intymności i godności (3 postępowania), do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (2 postępowania) oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (1 postępowanie).

Wzrosła postępowań, które zakończyły się stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta (w 2014 roku były to 309 postępowania, stanowiące 55 procent wszystkich zakończonych postępowań, a w 2015 roku -  404 postępowania, co stanowiło 68 procent ogółu postępowań). Zmniejszeniu uległa liczba postępowań, w których nie stwierdzono naruszenia praw pacjenta. Spadła także liczba postępowań umorzonych. 

Coraz większa świadomość pacjentów

Wzrastająca świadomość prawna powoduje, iż coraz więcej obywateli zwraca się do Rzecznika o pomoc. Łącznie w 404 postępowaniach wyjaśniających stwierdzono 538 naruszeń. Często że w ramach jednego postępowania wyjaśniającego badano przestrzeganie więcej niż jednego prawa pacjenta. 
Pobodnie jak w latach ubiegłych najwięcej naruszeń praw pacjenta Rzecznik stwierdził w województwie mazowieckim.

Działania systemowe Rzecznika w roku 2015 dotyczyły między innymi wyżywienia pacjentów w szpitalach, dostępu do psychologów na oddziałach ginekologiczno-położniczych, niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek i położnych, dostępu do sprzętu medycznego i świadczeń dla osób otyłych, nielimitowania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, niedostatecznego poziomu finansowania opieki zdrowotnej, ograniczenia w dostępie do żywienia dojelitowego, standardów w opiece onkologicznej.

 [-OFERTA_HTML-]

Szczególny nacisk sprawozdanie Rzecznika kładzie na sprawy najczęściej kierowane w zgłoszeniach oraz skargach od pacjentów, w tym związane z prawami pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawem do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił również w swoim sprawozdaniu analizę takiego stanu rzeczy oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy sytuacji.

W 2015 roku Rzecznik położył nacisk na włączenie do dyskusji o stanie ochrony zdrowia kolejnych interesariuszy. Efektem jest deklaracja współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów.
 
Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta poprawa przestrzegania praw pacjenta nie może odbyć się bez dialogu i współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko rozumianą ochronę zdrowia.

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku dostępne jest na stronie www.bpp.gov.pl

 Źródło: www.bpp.gov.pl