Projekt „Obywatele dla Zdrowia”  realizowany jest przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.
Działania w ramach Projektu, służące rozwojowi dialogu społecznego obejmują konsultacje aktów prawnych, szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizację warsztatów i konferencji, stworzenie bazy wiedzy oraz informowaniu o prowadzonych konsultacjach społecznych.

Projekt „Obywatele dla Zdrowia”, realizowany jest od września 2016 roku do czerwca 2018 roku. Ma on na celu podniesienie kompetencji organizacji pacjenckich z zakresu partycypacji społecznej, zachęcenie organizacji pacjenckich do udziału w konsultacjach publicznych, upowszechnianie informacji na temat konsultacji publicznych, konsultacji istotnych, rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz konsultacjach prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, trwały udział organizacji pacjenckich w procesach dialogu w ochronie zdrowia a także wypracowanie programu współpracy organizacji pacjenckich z Ministerstwem Zdrowia oraz zwiększenie współpracy międzysektorowej.

  [-OFERTA_HTML-]W ramach partnerstwa Rzecznik Praw Pacjenta nie podejmuje działań związanych z wydatkowaniem funduszy. Wszystkie czynności w ramach projektu Rzecznik zobowiązał się podejmować nieodpłatnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: www.bpp.gov.pl