Na profilu znajdą się porady, informacje dotyczące praw pacjenta a także na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta będzie miał charakter edukacyjny oraz informacyjny. Oprócz informacji dla pacjentów i porad znajdą się tutaj także notatki prasowe, kalendarium najważniejszych wydarzeń, a także informacje o spotkaniach i szkoleniach. 

Na Facebooku będzie można także poznać szczegóły dotyczące współpracy Rzecznika z organami władzy publicznej oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika Praw Pacjenta należy między innymi prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta, opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Rzecznik współpracuje także z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem zdrowia, przedstawia właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, a także analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]