Jak wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec chodzi o sytuacje w której opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagają natychmiastowej hospitalizacji. 

Rodzice bezradni - rezygnują ze szpitala

Rzecznik zwraca uwagę, że wiele osób, które samotnie opiekują się niepełnosprawnymi zgłasza, że są bezradni "w obliczu pogorszającego się ich stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji". 

 


- Te osoby, wobec braku możliwości zapewniania opieki nad podopiecznym często nie decydują się na poddanie niezbędnym czynnościom medycznym czy też pobyt w szpitalu, przez co niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie – podnosi. 

Dodaje jednocześnie, że w takiej sytuacji osoba z niepełnosprawnościami nie może, wraz z opiekunem, zostać przyjęta do szpitala jako pacjent. Nie znajduje się bowiem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- Konieczność zapewnienia opieki osobie niesamodzielnej towarzyszącej pacjentowi nie została uwzględniona jako zadanie publicznej służby zdrowia. Powyższy problem rodzi ogromne dylematy moralne opiekunów – wskazuje Chmielowiec.

Rozwiązanie w ramach pomocy społecznej

Jak zaznacza, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

- Prawo to ma służyć realizacji kontaktu pacjenta z rodziną. Nie nakłada na podmiot leczniczy przejęcia obowiązku opieki nad osobą towarzyszącą pacjentowi – także w sytuacji, w której osoba z niepełnoprawnościami zostałaby wraz z opiekunem przewieziona do szpitala – zauważa. 

W jego ocenie, zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnościami powinno być w takich sytuacjach realizowane w ramach pomocy społecznej. Przyznaje jednak, że nie zawsze dostępne są w trybie nagłym miejsca w już funkcjonujących instytucjach opieki społecznej.

Dlatego pyta ministerstwo o możliwość stworzenia dedykowanego ośrodka stale oferującego pobyt całodobowy w trybie nagłym, w którym przynajmniej przez pierwsze 48 godzin pobytu osobie niepełnosprawnej, będzie przysługiwać opieka bez względu na kryterium dochodowe.