Zagadnienia te stanowią część edukacyjnych dotyczących wychowania do życia w rodzinie.

Rzecznik podkreśla, że z formalnego punktu widzenia organizacja tych zajęć nie szkołach nie powinna budzić zastrzeżeń. Nauczyciel prowadzący przedmiot jest bowiem zobowiązany poinformować rodziców na początku roku szkolnego o sposobie prowadzenia zajęć, a rodzic może zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału dziecka w tych lekcjach.

Czytaj: Fuszara: nastolatki mają utrudniony dostęp do ginekologa i urologa >>>

„Konieczne jest jednak wypracowanie stanowiska, w jakiej formie powinny być prowadzone zajęcia przekazujące uczniom wiedzę o wartościach rodzinnych, życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji – realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych” – postuluje Rzecznik Praw Dziecka.

Według Rzecznika towarzyszące temu zagadnieniu emocje, rozbieżność stanowisk różnych grup społecznych nie służą właściwemu wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży. Przekaz części apeli protestacyjnych kierowanych dotychczas do ministra edukacji narodowej, ministra zdrowia, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania określa podejmowane dotychczas działania dotyczące tych zagadnień mianem „prób seksualizacji uczniów, naruszeniem dobra dzieci, zagrożeniem dla ich harmonijnego rozwoju, pozbawieniem odniesień do wartości, propagowaniem rozwiązłości, nieczystości, patologicznego modelu rodziny, drastyczną ingerencją w samą strukturę osoby ludzkiej” itd.

Rzecznik powołuje się tutaj na raporty między innymi Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”, które wskazują między innymi na „kuriozalne przykłady nierzetelnej i zideologizowanej wiedzy” przekazywanej podczas zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie.

Rzecznik przytacza rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zgodnie z którym treści dotyczące wiedzy o wartościach rodzinnych, życiu seksualnych człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji powinny być realizowane w ramach zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”, a wiedza ta powinna być przekazywana w sposób rzetelny, obiektywny, krytyczne i w ujęciu pluralistycznym, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy naukowej i niezależnie światopoglądowo oraz w myśl artykułu 6 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

Rzecznik dostrzega potrzebę podjęcia tego tematu i skutecznego rozwiązania problemu, o co apeluje do minister edukacji narodowej.