Rząd przyjął „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-2013", przedłożony przez Ministra Zdrowia.
Program został opracowany na podstawie ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) i jest kontynuacją programów realizowanych od 1997 r. Strategicznym celem programu na najbliższe 4 lata ma być zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i zgonów spowodowanych paleniem tytoniu. Program ma zapewnić skuteczne i efektywne propagowanie stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.
Przede wszystkim program ma na celu: pomoc w trwałym zerwaniu z nałogiem; ograniczenie negatywnych następstw biernego palenia oraz wzrost świadomości społecznej o szkodliwości palenia i wdychania dymu papierosowego.
Za realizację i koordynację programu na szczeblu centralnym będzie odpowiedzialny Główny Inspektor Sanitarny, w województwach i powiatach będą to odpowiednio – wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni. Jednak zmiana postaw i zachowań Polaków wobec problemu palenia oraz poprawa wyników w leczeniu uzależnienia od nikotyny nie będzie możliwa bez pomocy środowisk mających wpływ na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych (m. in. rodziny, szkoły, pracy oraz miejsc rozrywki i środowisk opiniotwórczych – tj. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy, księży, nauczycieli, sportowców).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.kprm.gov.pl, stan z dnia 16 lutego 2010 r.